บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน > บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ประเภทกองทุน : ตลาดเงิน

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (TMBMF)
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)

ประเภทกองทุน : ตราสารหนี้
กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ (TMBCB)

ประเภทกองทุน : ผสม

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance (TMBTMSMV)
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (TMBAAMF)
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF)
กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (TMBAASF)
กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส (TMBINCOME)

 

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน

กองทุนเปิด JUMBO 25 (JB25)
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB50)
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล (TMB50DV)

 

ประเภทกองทุน : หมวดอุตสาหกรรม
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (TMBPIPF)

 

ประเภทกองทุน : ต่างประเทศ

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME)
กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index (TMBCHEQ)
กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index (TMBEMEQ)
กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index (TMBUS500)
กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index (TMBWDEQ)
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG)
กองทุนเปิดทหารไทยออยล์ฟันด์ (TMBOIL)
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (TMBGOLDS)
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLD)

 

ประเภทกองทุน : RMF

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBMRMF)
กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBBFRMF)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBABRMF)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอลผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBTMSMVRMF)
กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF)
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB50RMF)
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGINCOMERMF)