บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน > บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ประเภทกองทุน : ตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงินพลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I) (SCBTMFPLUS-I)

ประเภทกองทุน : ตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBFP)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (SCBRF)
ประเภทกองทุน : ผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 (SCB2566)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2)

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBDV)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBSE)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSET)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSET50)

ประเภทกองทุน : หมวดอุตสาหกรรม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBBANKING)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBENERGY)

ประเภทกองทุน : ต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBCHA)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBINDIA)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLD)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBOIL)

ประเภทกองทุน : RMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)