บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน > บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกองทุน : ตลาดเงิน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)

 

ประเภทกองทุน : ตราสารหนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม- ชนิดจ่ายเงินปันผล (PRINCIPAL iDAILY-D)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (PRINCIPAL iDAILY-R)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS)

 

ประเภทกองทุน : ผสม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (PRINCIPAL iBALANCED-R)

 

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ – ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL SET50-A)

ประเภทกองทุน : ทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล (PRINCIPAL iPROP-D)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL iPROP-A)

ประเภทกองทุน : ต่างประเทศ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL iGOLD-A)

ประเภทกองทุน : RMF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)

 

ประเภทกองทุน : SSF

กองทุนเปิด พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม (PRINCIPAL TDIF-SSF)