บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จํากัด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน > บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จํากัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จํากัด

ประเภทกองทุน : ตลาดเงิน
กองทุนเปิดวรรณเดลี่ (1AM-DAILY)

ประเภทกองทุน : ผสม
กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล (ONE-FLEX)
กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร (FLEXAR)
กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ (ONE-ULTRA)
กองทุนเปิดวรรณโฮสพิทอล (ONE-HOSPITAL)
ประเภทกองทุน : ตราสารทุน
กองทุนเปิดเอกทวีคูณ (ONE-G)
กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ (ONE+1)
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (1AMSET50-RA)
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล (1VAL-D)
กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-EC14-RD)
ประเภทกองทุน : ทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ (ONEPROP-D)
ประเภทกองทุน : ต่างประเทศ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ (1GLOBALBOND)
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM)
กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP)
ประเภทกองทุน : RMF
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (F-RMF)
กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (FLEX-RMF)
กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (V-RMF)
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONEPROP-RMF)