บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน > บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

ประเภทกองทุน : ตลาดเงิน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน – ชนิดสะสมมูลค่า (KFCASH-A)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)

 

ประเภทกองทุน : ตราสารหนี้

กองเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ – ชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)

 

ประเภทกองทุน : ผสม

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)

 

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 – ชนิดสะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)

 

ประเภทกองทุน : ต่างประเทศ

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)
กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ (KF-OIL)

 

ประเภทกองทุน : RMF

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)

 

ประเภทกองทุน : SSF

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดเพื่อการออม (KFAFIXSSF)
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดเพื่อการออม (KFENS50SSF)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล ชนิดเพื่อการออม (KFGBRANSSF)