บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน > บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภทกองทุน : ตลาดเงิน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ (KTSV)
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (KTSS)

 

ประเภทกองทุน : ตราสารหนี้

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS)
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-ชนิดจ่ายเงินปันผล (KTFIXPLUS-D)
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 2 (KTSIV3M2)
กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ (KTILF)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (KTSTPLUS-A)

ประเภทกองทุน : ผสม
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ (KT-FLEX)

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (KTSE)
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ (KTEF)
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (KTSF)

 

ประเภทกองทุน : ต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ (KT-PRECIOUS)
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY)

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ (KT-OIL)

 

ประเภทกองทุน : RMF

กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSE-RMF)
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-HiDiv RMF)
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KSRMF)
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-GOLD RMF)
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-PROPERTY RMF)