วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หมวดที่ 1 (ประกันวินาศภัย)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ใช้รับสิทธิความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัว เป็นผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในประเทศ/ต่างประเทศ
 • ใช้ฝากเงินสดที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ธนาคารออมสิน
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ทุกร้านค้าทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย VISA / Mastercard และ ร้านค้านั้นรับบัตร
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
 •  ใช้ซื้อสลากออมสินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินภายในธนาคารที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินภายในบัตร
 • ใช้ทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ภายในวงเงินการใช้บัตรตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  (กรณีสมัครบัตรใหม่) 100 บาท
ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 399 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
รวมค่าธรรมเนียม

699 บาท

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสมัครบัตร
 • ไม่เป็นบุคคลพิการ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ณ วันที่ขอสมัครบัตร
 • ผู้ขอใช้บัตร 1 ราย สมัครบัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์ ได้ 1 บัตร

เอกสารการสมัครบัตร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก