วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

หมวดที่ 1 (ประกันวินาศภัย)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ใช้รับสิทธิความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัว เป็นผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในประเทศ/ต่างประเทศ
 • ใช้ฝากเงินสดที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ธนาคารออมสิน
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ทุกร้านค้าทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย VISA / Mastercard และ ร้านค้านั้นรับบัตร
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
 •  ใช้ซื้อสลากออมสินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินภายในธนาคารที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินภายในบัตร
 • ใช้ทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ภายในวงเงินการใช้บัตรตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  (กรณีสมัครบัตรใหม่) 100 บาท
ค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครอง 399 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
รวมค่าธรรมเนียม

699 บาท

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอใช้บริการบัตร
 • เป็นบุคคลมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต มาก่อนการสมัครบัตร
 • 1 ท่าน สมัครบัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์ ได้ 1 บัตร เท่านั้น

เอกสารการสมัครบัตร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

(1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

(2) สำเนาใบมรณบัตร

(3) สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ ประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังทั้งหมด (ถ้ามี)(4) สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพจากสถาบัญนิติเวช หรือ ตำรวจพื้นที่ ซึ่งมีสองหน้า (ด้านหน้าและด้านหลัง) ให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรอง

(5) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว.) โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับรองสำเน

(6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับ“ตาย” ของผู้ถือบัตร (กรณีผู้ถือบัตรเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้เอกสารแสดงตนที่ใช้ในการสมัครบัตรในครั้งแรก)

(7) เอกสารคำขอใช้บัตรฯ และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)

 

กรณีสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

(1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

(2) ใบรายงานแพทย์ และหรือ/ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ สูญเสียอวัยวะ

(3) ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้ถือบัตร)

    (กรณีผู้ถือบัตรเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้เอกสารแสดงตนที่ใช้ในการสมัครบัตรในครั้งแรก)

(5) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ป.จ.ว) โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับรองสำเนา

(6) เอกสารคำขอใช้บัตรฯ และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)

(7) ภาพถ่ายปัจจุบัน

 

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เอกสารแนบ)
 • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุและบริเวณที่เป็นอย่างชัดเจน
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย รายการยา และราคา
 • ใบรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใบสรุปหน้างบ)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

(กรณีผู้ถือบัตรเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้เอกสารแสดงตนที่ใช้ในการสมัครบัตรในครั้งแรก)

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

 

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ (ที่ระบุวันที่รักษาหรือนอนโรงพยาบาล อาการ สาเหตุการเกิดเหตุ และบริเวณที่เป็นอย่างชัดเจน)
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือ ใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

(กรณีผู้ถือบัตรเป็นคนต่างชาติ ให้ใช้เอกสารแสดงตนที่ใช้ในการสมัครบัตรในครั้งแรก)

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

 

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าสินไหมทดแทน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจธนาคาร 1 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736

Skip to content