บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน > บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

ประเภทกองทุน : ตลาดเงิน

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY)
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH)

 

ประเภทกองทุน : ตราสารหนี้

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร (T-TSARN)
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ (T-TSB)
กองทุนเปิดธนชาต Income Plus (T-IncomePlus)
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1 (TGOV3M1)
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2 (TGOV3M2)
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2 (TFIX-3M#2)
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 (TFIX-3M#3)
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4 (TFIX-3M#4)
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5 (TFIX-3M#5)

 

ประเภทกองทุน : ผสม

กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD)
กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD)
กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี 1 (T-TTW1)
กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 (T-Mixed7030)

 

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน

กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)
กองทุนเปิดธนชาต Lowbeta (T-Lowbeta)
กองทุนเปิดธนชาต SET50 (T-SET50)
กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap (T-SM Cap)
กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ (T-Privilege)
กองทุนเปิดธนชาต Prime LowBeta (T-PrimeLowBeta)
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 (T-DIV2)

 

ประเภทกองทุน : หมวดอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-PROPERTY)

 

ประเภทกองทุน : ต่างประเทศ

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ (T-HEALTHCARE)
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue)

 

ประเภทกองทุน : RMF

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF)
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF)
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)
กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF)
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF)
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF)
กองทุนเปิดธนชาต Low beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowbetaRMF)
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-PropertyRMF)
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-HEALTHCARERMF)