สลากออมสินพิเศษ 2 ปี – Government Savings Bank

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

 

สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 213 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิว

ขั้นตอนการจองสิทธิสลากออมสิน2ปี 01

 

0102

 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

–  บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

–  นิติบุคคลทุกประเภท

อายุ 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)
หน่วยละ 100 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย  0.10  บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย

2. ฝากไม่ครบ 2 ปี  ไม่ได้รับดอกเบี้ย

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
การออกรางวัล

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)

*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงื่อนไขหลัก

1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน

3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน

การฝาก
1. ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท (1 หน่วย) 
2. ได้รับหลักฐานการฝากเงินเป็นใบสลาก โดยสามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมและได้รับหลักฐานเป็นสลากฉบับใหม่

 

การถอน

1. ถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท (1 หน่วย)

2. สามารถถอนบางส่วนของแต่ละฉบับก่อนครบอายุได้ โดยต้องตัดตอนสลากและเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาทการโอนกรรมสิทธิ์
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กันได้
– โอนกรรมสิทธิ์สาขาเดียวกัน ไม่เสียค่าธรรมเนียม- โอนกรรมสิทธิ์ต่างสาขา เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท

สลากครบอายุ โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 3,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 50 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 20 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
ไม่ถึง 1 แสนบาท 0.05
1 แสนบาท 0.29
1 ล้านบาท 0.35
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 2 ปี 0.10 0.05% 100.10

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)และสื่อออนไลน์(Facebook:LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น

ข้อ 1 Q : ทำไมต้องเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก)

A : เนื่องจาก ธนาคารได้หยุดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ฝากเป็นอย่างมาก จึงได้รับการเรียกร้องจากผู้ฝากเป็นจำนวนมาก ขอให้ธนาคารเปิดรับฝากสลากฯ (ใบสลาก) รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างปกติ จึงให้มีการรับฝากสลากฯ (ใบสลาก)

 

ข้อ 2 Q : ทำไมต้องลงทะเบียนการจองสิทธิิฯ

A : เพราะสลากฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมทำให้ในแต่ละครั้งที่เปิดรับฝากสลากฯ จะทำให้มีผู้ฝากเข้ามาใช้บริการที่สาขาเป็นจำนวนมาก จนเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) จากความหนาแน่นของจำนวนผู้ฝาก ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ฝากและพนักงาน ธนาคารจึงปรับเปลี่ยนแนวทางการรับฝากสลากฯ โดยวิธีการจองสิทธิฝากสลากฯ ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดและรักษาระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการที่ธนาคารออมสินสาขาตามความเหมาะสมของจำนวนลูกค้าแต่ละสาขา

 

ข้อ 3 Q : รายละเอียดการลงทะเบียนจองสิทธิฯ

A : ลงทะเบียนจองสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 • สามารถเลือกสาขาและวันที่ฝากสลากฯ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 30 ธันวาคม 2564
 • เมื่อจองสิทธิสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิ โดยธนาคารจะส่ง SMS วันละ 2 รอบดังนี้
  – จองสิทธิ ตั้งแต่เวลา 06.01 – 18.00 น. จะได้รับ SMS ตั้งแต่เวลา 20.00 น.
  – จองสิทธิ ตั้งแต่เวลา 18.01 – 06.00 น. จะได้รับ SMS ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

 

ข้อ 4 Q : ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิฯ

A : ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิ 2 ช่องทาง

 • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
 • Line Official Account GSB Society

 

ข้อ 5 Q : หลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ เพื่อฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

A : หลักเกณ์เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิเพื่อฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี มีดังนี้

 • บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิฝากสลากฯ
 • นิติบุคคล ใช้เลขทะเบียนการค้าเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิฝากสลากฯ
 • สามารถเลือกสาขา / วันที่จะใช้บริการ/จำนวนเงินที่จะฝากสลากฯ
 • สามารถจองสิทธิฝากสลากฯ ได้ตั้งแต่ 100 บาท (1 หน่วย) ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด
 • กรณีต้องการจองสิทธิฝากสลากฯ มากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป ขอให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่ต้องการใช้บริการ
 • สามารถจองสิทธิฝากสลากฯ ได้มากกว่า 1 ครั้ง
 • สามารถลงทะเบียนจองสิทธิฯ แทนผู้อื่นได

 

ข้อ 6 Q : ลงทะเบียนจองสิทธิฯ แล้วไม่ได้รับ SMS ต้องทำอย่างไร

A :  – สามารถถ่ายภาพหน้าจอการจองสิทธิสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการฝากสลากฯ

– สามารถตรวจสอบการจองสิทธิฯ หลังจากจองสิทธิฯ สำเร็จได้ที่ www.gsb.or.th

 

ข้อ 7 Q : หากต้องการเปลี่ยนแปลง สาขา/วันที่จำนวนเงินที่จองหรือยกเลิกการจองสิทธิทำได้หรือไม่

A :  สามารถทำได้ โดยเข้าไปตรวจสอบการจองสิทธิที่ www.gsb.or.th โดยเลือกปุ่ม “ยกเลิกข้อมูลการจองสิทธิฯ” ก็จะสามารถทำการจองสิทธิฯ ใหม่ได้ เพื่อเลือก สาขา/วันที่/จำนวนเงินที่จองได้ตามที่ต้องการ

 

ข้อ 8 Q : บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล มีขั้นตอนการฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี อย่างไรบ้าง

A :  ผู้ฝาก หรือนิติบุคคล นำ SMS ที่ได้รับจากการลงทะเบียนจองสิทธิฯ หรือภาพถ่ายหน้าจอลงทะเบียน
จองสิทธิฯ สำเร็จ มาแสดงที่สาขาเพื่อฝากสลากฯ

 

ข้อ 9 Q : ผู้ที่จองสิทธิสามารถให้บุคคลอื่นไปฝากสลากฯ แทนได้หรือไม่

A :  ผู้จองสิทธิ สามารถมอบให้ผู้อื่นไปฝากสลากแทนได้ กรณีที่มีทะเบียนสลาก และได้ทำการผูกบัญชีคู่โอนไว้แล้ว

 

ข้อ 10 Q : ผู้ฝากสามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้หรือไม่

A :  ไม่สามารถโอนสิทธิได้ สิทธิในการฝากสลากฯ ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ-สกุล ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเท่านั้น

 

ข้อ 11 Q : ช่องทางการให้บริการสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

A :  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • โทรศัพท์ 02-299-8000 ต่อ 020152, 020156
 • GSB Contact Center : 1115