สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี – Government Savings Bank

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดที่ 10 หน่วยละ 20 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 3 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
อายุสลาก 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
หน่วยละ 20 บาท
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/สูงสุด 1. ฝากขั้นต่ำ 200 บาท (10 หน่วย)
2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
การออกรางวัล

ทุกวันที่ 16 ของเดือน

* หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน *

การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงื่อนไขหลัก

1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอน

เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

2. ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน

ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)

3.  ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

เงื่อนไขการฝาก/ถอน

การฝาก
1. ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 200 บาท (10 หน่วย)
2. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จ่านวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000/
10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท
3. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
4. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
5. ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการ Mobile Banking (MyMo)
6. สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่

การถอน
ไม่สามารถถอนบางส่วนของแต่ละรายการฝากได้ ต้องถอนทั้งรายการฝาก

 

การต่ออายุบัญชี
เมื่อครบก่าหนดระยะเวลาฝาก
โอนเงินสลากครบอายุและดอกเบี้ย (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 3,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 2,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 800 บาท
รางวัลที่ 5 15 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 20 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
ไม่ถึง 2 แสนบาท
2 แสนบาท 0.24
2 ล้านบาท 0.24
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ย ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 1ปี 20.00

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากดิจิทัล1ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)Facebook : Live NBT2HD ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น.