สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี – Government Savings Bank

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

สลากดิจิทัล อายุ 1 ปี งวดที่ 8 หน่วยละ 20 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 3 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี – บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
อายุสลาก 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
หน่วยละ 20 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย

วงเงินในการรับฝาก

 

1. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /

400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท

2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุด

ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว

3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงิน

ภายในบัญชีตนเอง)

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย
การออกรางวัล

ทุกวันที่ 16 ของเดือน

* หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน *

การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน                  ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงื่อนไขหลัก

1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอน

เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

2. ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน

ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)

3.  ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

สลากครบอายุ โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 3,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 2,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 800 บาท
รางวัลที่ 5 15 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 20 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
ไม่ถึง 2 แสนบาท
2 แสนบาท 0.24
2 ล้านบาท 0.24
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ย ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 1ปี 20.00

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากดิจิทัล1ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)Facebook : Live NBT2HD ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น.

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ “สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลอง 108ปี”

   
ชื่อโครงการ “สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลอง 108 ปี”
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2564 วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท

โดยธนาคารจะหยุดรับฝากเมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นก่อน

เงื่อนไขการเข้าร่วม

โครงการ

1. ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี งวดที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2564

2. วงเงินรับฝากรวม ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท

สิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมโครงการ

เพิ่มรางวัลพิเศษ รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 108 รางวัล

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 1,080,000 บาท

กำหนดการออกรางวัลพิเศษ

วันที่ 16 เมษายน 2564 จำนวน 108 รางวัล รวม 1,080,000 บาท

โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 108 รางวัล

การรับเงินรางวัลพิเศษ โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล