บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน > บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

ประเภทกองทุน : ตลาดเงิน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV)

 

ประเภทกองทุน : ตราสารหนี้

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (MMM-PLUS)

 

ประเภทกองทุน : ผสม

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (M-BT)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ (MFX)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ – อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ (Q-PORT)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์เฟล็กซิเบิล อินคัม (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(MPII- D)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์เฟล็กซิเบิล อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)(MPII – A)

 

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50(M-S50)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ (M-Active)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (HI-DIV PLUS)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นเมกะ ชนิดสะสมมูลค่า (M-MEGA -A)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นเมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล (M-MEGA -D)

 

ประเภทกองทุน : หมวดอุสาหกรรม

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (M-PROP DIV)

 

ประเภทกองทุน : ต่างประเทศ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ (I-CHIC)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ (MGS)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) (M-SMART INCOME-AR)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (M-SMART INCOME-AC)

 

ประเภทกองทุน : RMF

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (MMF-RMF)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-BOND)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-FIX)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-VALUE)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-PROP RMF)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (I-GOLDRMF)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ  (M-TWSUK RMF)

 

 

ประเภทกองทุน : SSF

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (MTQ-SSF)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (MTF-SSF)