banner banner

การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน

ธนาคารออมสินได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียด ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2563

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2563

Skip to content