banner banner

การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน

ธนาคารออมสินได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียด ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 16 – 31 มี.ค. 2567

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 1-15 มี.ค. 2567

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 16 – 29 ก.พ. 2567

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 1 – 15 ก.พ. 2567

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 16 – 31 ม.ค. 2567

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 1 – 15 ม.ค. 2567

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 16 – 31 ธ.ค. 2566

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 1 – 15 ธ.ค. 2566

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 16 – 30 พ.ย. 2566

  • รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน ประจำวันที่ 1 – 15 พ.ย. 2566

Skip to content