วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมวินัยรักการออมแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษาที่เป็นธนาคารโรงเรียน ครู/นักเรียน/นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน และธนาคารออมสินสาขาที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาที่เป็นธนาคารโรงเรียน

 

1. รางวัลส่งเสริมการออมสำหรับธนาคารโรงเรียน จำนวน 120 รางวัล

1.คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณา

 • ต้องเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินรูปแบบ (เดิม)

2.การพิจารณาให้รางวัล

 • จำนวนครั้งการฝากเงินของบัญชีเงินฝากนักเรียนกับธนาคารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -30 กันยายน 2564

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้รางวัล การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

3.รางวัลสำหรับธนาคารโรงเรียน ประกอบด้วย เงินรางวัล โล่รางวัลและเกียรติบัตร

 • เงินรางวัล จำนวน 120 รางวัล รวมเป็นเงิน 1,670,000 บาท เงินรางวัลแบ่งตามประเภทรางวัล/จำนวนรางวัล/สายการศึกษา/และขนาดของสถานศึกษา

 

ประเภทรางวัล/จำนวนรางวัล

(120 รางวัล)

สายการศึกษา

ขนาดโรงรียน

(จำนวนนักเรียนทั้งหมด)

1. รางวัลออมยอดเยี่ยม 10 รางวัล

รางวัลละ 20,000 บาท  รวม 200,000 บาท

2. รางวัลออมดีเด่น 50 รางวัล

รางวัลละ 15,000 บาท รวม 750,000 บาท

3. รางวัลชมเชย 60 รางวัล

รางวัลละ 12,000 บาท รวม 720,000 บาท

1. สายสามัญ

2. สายอาชีพ

1.โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ จำนวน 4,001 คน ขึ้นไป

2..โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ จำนวน 3,001 – 4,000 คน

3.โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ จำนวน 2,001 – 3,000 คน

4.โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ จำนวน 1,001 – 2,000 คน

5.โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 1,000 คน

 

 • โล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • โล่รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลออมยอดเยี่ยมและรางวัลออมดี
  • เกียรติบัตรสำหรับสถานศึกษาและทีมงานธนาคารโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลการออมทุกประเภทรางวัล

 

2. รางวัลสำหรับนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่น จำนวน 108 รางวัล

1. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิได้รับการพิจารณา

 • นักเรียน/นักศึกษา ต้องเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน โดยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน
 • มีการออมสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ

2. การพิจารณาให้รางวัล

 • ความถี่ในการฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 โดยพิจารณาผู้ที่มีจำนวนครั้งการฝากสูงสุดตามลำดับลงมา
 • ความถี่ในการฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 โดยพิจารณาผู้ที่มีจำนวนครั้งการถอนน้อยที่สุดตามลำดับลงมา
 • ต้องส่งคลิปวีดิโอ “แนวคิด/เทคนิค/วิธีการออม” ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที ภายในเดือนกันยายน 2564

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้รางวัล การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

3. รางวัลสำหรับนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่น ประกอบด้วย เงินรางวัล เกียรติบัตร

 • เงินรางวัล จำนวน 108 รางวัล รวมเป็นเงิน 650,000 บาท
  • รางวัลออมยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
  • รางวัลออมดี จำนวน 30 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท
  • รางวัลออมชมเชย จำนวน 68 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 340,000 บาท
 • เกียรติบัตร สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จำนวน 108 ชุด

 

3. ระยะเวลาจัดกิจกรรม

 • มกราคม -กันยายน 2564

 

4. การส่งผลงาน

 • นำส่งที่ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนธนาคารโรงเรียน หน่วยธนาคารโรงเรียน 3

470 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

 

5. ประกาศผล/รับรางวัล

 • ภายในเดือนตุลาคม 2564

 

 

Skip to content