โครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสธนาคารออมสินครบรอบ 108 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ โดยการสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำโครงการอาหารกลางวันด้วยการให้นักเรียนทำการเกษตรพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาใช้ในการบริโภคเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยขน์ต่อสุขภาพ พลานามัย ส่งผลต่อการเรียนรู้ และคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านเกษตรแก่เด็กสามารถบูรณาการกับแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน  รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันได้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ
  2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้แก่นักเรียน
  3. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อย่างยั่งยืน
  4. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง

การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

  1. คัดเลือกโรงเรียนที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกแล้วจำนวน 108 โรงเรียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
  2. มอบป้ายสนับสนุนให้กับผู้แทนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
  3. ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ เป็นจำนวน 2 งวด โดยงวดแรกในวันที่ 4 มิ.ย. 64 และงวดที่สองวันที่ 2 ส.ค.64

 

 

ลําดับที่ จังหวัด โรงเรียน
1 กาญจนบุรี อนุบาลศรีสวัสดิ์
2 กาญจนบุรี วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”
3 กาญจนบุรี วัดปรังกาสี
4 กาญจนบุรี บ้านนหลังเขา
5 สุพรรณบุรี วัดพระธาตุ
6 สุพรรณบุรี บ้านหัววัง
7 สุพรรณบุรี วัดกกเต็น
8 ชัยนาท บ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ)
9 นครสวรรค์ วัดนากลาง
10 นครสวรรค์ บ้านนาสวรรค์
11 นครสวรรค์ สระงาม
12 พิจิตร เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
13 พิจิตร บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”
14 ลพบุรี โคกสําโรง
15 ลพบุรี ชุมชนบานแกงเสือเต้น
16 อุทัยธานี บ้านวังเกษตร
17 อุทัยธานี วัดทัพหมัน
18 กําแพงเพชร บ้านนดงซ่อม
19 กําแพงเพชร บ้านวังบัว
20 ตาก บ้านตากประถมวิทยา
21 ตาก รวมไทยพัฒนา 3
22 พิษณุโลก บ้านหนองกุลา
23 พิษณุโลก บ้านนใหม่ชัยเจริญ
24 พิษณุโลก วัดหินลาด
25 สุโขทยั บ้านนลานกระบือ
26 สุโขทัย บ้านแม่เทิน
27 อุตรดิตถ์ ชุมชนบ้านดง
28 อุตรดิตถ ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
29 เชียงใหม่ วัดห้วยทราย
30 เชียงใหม บานบอแกว
31 เชียงใหม่ บ้านแม่คะ
32 เชียงใหม่ บ้านเหล่าเป้า
33 เชียงใหม่ บ้านบ่อหลวง
34 เชียงใหม่ บานขุนแปะ
35 แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง
36 แม่ฮ่องสอน ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
37 เชียงราย บ้านปงเคียน
38 เชียงราย ห้วยส้านยาววิทยา
39 เชียงราย บ้านห้วยมะหินฝน
40 เชียงราย บ้านทุ่งนาน้อย
41 น่าน บ้านปางเป๋ย
42 น่าน บ้านไร่
43 พะเยา บ้านจำไก่
44 พะเยา ไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)
45 แพร่ บ้านห้วยโรงนอก
46 แพร่ บ่านเหล่า (รัฐราษฎร์บํารุง)
47 บึงกาฬ บ้านหัวแฮต
48 สกลนคร บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
49 สกลนคร บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
50 สกลนคร ขาวสง่าเจริญวิทย
51 หนองคาย ดงเว้นดงเจริญวิทยา
52 หนองคาย บ้านผือ
53 หนองบัวลําภู หินตลาดศรีสง่าวิทยา
54 หนองบัวลําภู บ้านหินฮาวน้ํากงวิทยา
55 กาฬสินธุ บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
56 กาฬสินธุ์ โพนสิมอนุเคราะห์
57 กาฬสินธุ์ สมเด็จประชานุเคราะห์
58 ขอนแก่น บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
59 ขอนแก่น สวัสดี
60 ขอนแก่น บานสวองหนองไผ่ล้อม
61 ขอนแก่น บ้านคําบง
62 ขอนแก่น หนองกุงพิทยาคม
63 ชัยภูมิ บ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์)
64 ชัยภูมิ บ้านหนองบัว
65 ชัยภูมิ บ้านวังกะทะ
66 มหาสารคาม อนุบาลมหาสารคาม
67 มหาสารคาม บ้านหัวหมู
68 มหาสารคาม บ้านขามเปี้ย
69 มุกดาหาร บ้านหนองแวง
70 ร้อยเอ็ด บ้านหนองแวงหนองหัวคน
71 ร้อยเอ็ด บ้านหนองฮาง
72 ร้อยเอ็ด บ้านคําพอุง (ประชาราษฎร์บํารุง)
73 บุรีรัมย์ เขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์)
74 บุรีรัมย์ วัดสําโรง
75 บุรีรัมย์ บ้านขามเสม็ดบํารุง
76 บุรีรัมย์ อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
77 ยโสธร บ้านดงเจริญ
78 ยโสธร บ้านโนนประทาย
79 ศรีสะเกษ อนุบาลวัดพระโต
80 ศรีสะเกษ บ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
81 ศรีสะเกษ บ้านไพรพัฒนา
82 ศรีสะเกษ บ้านเดียง (พลีศึกษา)
83 สุรินทร์ บ้านกันเตรียง
84 สุรินทร์ บ้านโพนมวง
85 สุรินทร์ บ้านคูตัน
86 อํานาจเจริญ บ้านโพนทอง
87 อุบลราชธานี ปทุมวิทยากร
88 อุบลราชธานี บ้านดอนเย็นใต้
89 อุบลราชธานี บ้านเลิงบาก
90 อุบลราชธานี บ้านโนนบอน (คําหล้าประชานุเคราะห์)
91 อุบลราชธานี บ้านเตย
92 สระแก้ว บ้านคลองไก่เถื่อน
93 สระแก้ว บ้านโคกสูง
94 ฉะเชิงเทรา วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
95 ฉะเชิงเทรา บ้านคลองอุดม
96 พังงา เกาะหมากน้อย
97 พัทลุง บ้านปากเหมือง
98 พัทลุง วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
99 สตูล บ้านปากบารา
100 นราธิวาส บ้านมะนังกาหยี
101 นราธิวาส บ้านตะเหลี่ยง
102 นราธิวาส บ้านเจาะไอร้อง
103 ยะลา บ้านโกตาบารู
104 ยะลา บ้านคลองน้ำใส
105 ยะลา ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
106 สงขลา บ้านขนุน
107 สงขลา บ้านเขาพระ
108 สงขลา บ้านคอลอมุดอ
Skip to content