โครงการ ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง – Government Savings Bank

หน้าหลัก > GSB CSR > โครงการออมสินเพื่อสังคม > โครงการ ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง

โครงการ ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง

โครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสธนาคารออมสินครบรอบ 108 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ โดยการสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำโครงการอาหารกลางวันด้วยการให้นักเรียนทำการเกษตรพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาใช้ในการบริโภคเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยขน์ต่อสุขภาพ พลานามัย ส่งผลต่อการเรียนรู้ และคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านเกษตรแก่เด็กสามารถบูรณาการกับแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน  รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันได้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ
  2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้แก่นักเรียน
  3. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อย่างยั่งยืน
  4. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง

การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

  1. คัดเลือกโรงเรียนที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกแล้วจำนวน 108 โรงเรียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
  2. มอบป้ายสนับสนุนให้กับผู้แทนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
  3. ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ เป็นจำนวน 2 งวด โดยงวดแรกในวันที่ 4 มิ.ย. 64 และงวดที่สองวันที่ 2 ส.ค.64

 

 

ภาพการเตรียมดำเนินโครงการ

1

2

3

4

5

1

1 1024x768

2

3

4

6

7

9