หลักการและเหตุผล

จากที่ผ่านมาในปีพ.ศ. 2562 – 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในทั่วทุกมุมโลก ทำให้การดำเนินชีวิตต้องเปลี่ยนวิถีใหม่ การเดินทาง การติดต่อประสานงาน การค้าขาย เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ฯลฯ ล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักในทุกประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการศึกษาที่ต้องมีการเปลี่ยนวิถี การเรียน เกิดการสื่อสารทางออนไลน์มากขึ้น

อย่างไรก็ตามนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่พึ่งพาผู้ปกครอง ในด้านค่าใช้จ่ายประจำวัน แต่เมื่อระบบเศรษฐกิจทั้งของระดับมหภาค และระดับครัวเรือนต่างชะลอตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้ปกครองตกงาน หรือมีรายได้ลดลงมาก จำเป็น ต้องนึกถึงปากท้อง การรักษาสุขภาพ ก่อนการส่งเสริมการศึกษา นักเรียนบางส่วนอาจต้องออกจากการเรียน ยิ่งขาดโอกาสอยู่แล้ว ก็ยิ่งขาดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศในองค์รวม

ธนาคารเล็งเห็นปัญหาอันยิ่งใหญ่นี้ของประเทศ จึงเห็นว่าหากมีส่วนใดที่ธนาคารจะช่วยเหลือให้กาลังใจ ให้โอกาส “เด็กดีของสังคม” ได้เดินหน้าในการศึกษาต่อ มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสจบการศึกษา กลับมาเป็นกำลังในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ธนาคารจะเร่งดำเนินการนั้นในทันที จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ธนาคาร ได้หารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการ “เด็กดีของสังคม” เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาและเป็น “เด็กดี” นอกจากช่วยเหลือ ทำดี ต่อครอบครัวตนเองแล้ว “เด็กดี” ยังเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรักเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “เด็กดี” มีจิตอาสา ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นหาปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย ทางแก้ ในการคลี่คลาย ลดทอนปัญหา ของสังคม ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนเพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีปัญญาต่อไป

ธนาคารจึงมีความตั้งใจให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ในสามประเด็นหลัก ได้แก่         1) มีความกตัญญู 2) มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3) มีจิตอาสา ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา โดยจัดสรรกำลังใจจำนวน 216 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,160,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน ดังนี้

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 108 ทุน

– สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 108 ทุน 

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกย่องเชิดชู ให้กำลังใจแก่ “เด็กดีของสังคม” มีพลังต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิต ได้มีโอกาสเรียนต่อ และจบการศึกษา ดังที่มุ่งหวัง

2) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการสร้าง “คนดี” ให้บ้านเมือง

3) เพื่อให้สังคมรับรู้ เห็นแบบอย่าง ตระหนักในความสาคัญของ “เด็กดีของสังคม“และร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนส่งเสริม ตามกำลังที่หน่วยงาน องค์กรนั้นจะทำได้ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนที่ได้รับทุนจากธนาคาร จำนวน 216 คน ต่างรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญ ของการเป็น “เด็กดีของสังคม” ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปกติชีวิตของเขา ความเป็น “เด็กดีของสังคม” มีคนมองเห็น ยอมรับ และต้องการให้กำลังใจ “เด็กดีของสังคม” จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองได้ดำเนินการมาว่า ชอบแล้ว ถูกต้องแล้ว อันได้แก่ การช่วยเหลือ ทำดี ต่อครอบครัวตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรักเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสาร่วมกันทำดีอย่างมีปัญญา อันจะส่งผลระยะยาวตลอดชีวิตของผู้ได้รับกำลังใจเป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะส่งต่อความรัก ความมุ่งมั่นศรัทธาเหล่านี้ต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น อีกทั้งโครงการ “เด็กดีของสังคม” จะเป็นต้นแบบที่จะสนับสนุน ให้องค์กรต่าง ๆ สนใจในด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นหลักในการดำรงชีพ

 

ผลการดำเนินงาน อดีต – ปัจจุบัน

เริ่มดำเนินการในปี 2564 

–  นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,102 คน ได้รับทุนจำนวน 108 ทุน 

–  นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 135 คน ได้รับทุนจำนวน 108 ทุน

 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ / เป้าหมาย

  • นักเรียนได้รับรางวัล 216 คน

 

รายละเอียดกิจกรรม

 1. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ระดับ ปวช. – ปวส.

2. รูปแบบการดำเนินกิจกรรม

  1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดส่งใบสมัคร หลักเกณฑ์ วิธีการ ปฏิทิน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน นักเรียน
  2. นักเรียนส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมโครงการ “เด็กดีของสังคม”
  3. คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารออมสิน คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
  4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศผล
  5. ธนาคารจัดงานประกาศผลและพิธีมอบทุนการศึกษา

3.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และธนาคารออมสิน ประชุมหารือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ปฏิทินการดำเนินงานร่วมกัน

2) ธนาคารเสนออนุมัติโครงการ แจ้งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดส่งใบสมัคร หลักเกณฑ์ วิธีการ ปฏิทิน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน นักเรียน

4) นักเรียนส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมโครงการ “เด็กดีของสังคม”

5) คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์

6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศผล

7) ธนาคารจัดงานประกาศผลและพิธีมอบทุนการศึกษา

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารออมสิน ประชุมหารือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ปฏิทินการดำเนินงานร่วมกัน

2) ธนาคารเสนออนุมัติโครงการ แจ้งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดส่งใบสมัคร หลักเกณฑ์ วิธีการ ปฏิทิน ไปยังวิทยาลัย นักศึกษา

 

การคัดเลือก เด็กดีของสังคมคณะกรรมการคัดเลือกจากคุณสมบัติ 2 ส่วน ดังนี้

  1. ลักษณะพื้นฐาน

– ประวัติส่วนตัว ครอบครัว

– ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญ

  1. ลักษณะดีเด่น จาก

– การช่วยเหลือ ทำดี ต่อครอบครัวตนเอง (กตัญญู)

– การเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรักเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

– มีจิตอาสา ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา

4. ขั้นตอนการติดตามผลและรายงานผล

จัดทำแบบตอบรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ พร้อมทั้งแบบสอบถาม ความรู้สึก / ความตั้งใจ / วัตถุประสงค์ สำหรับทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

  • ธันวาคม 2563 – ตุลาคม 2564

 

 

ภาพบรรยกาศ :

 

เด็กดีของสังคม 1

Line Album เด็กดีของสังคม 210913 0

Line Album เด็กดีของสังคม 210913 30

Line Album เด็กดีของสังคม 210913 20

Line Album เด็กดีของสังคม 210913 5

Line Album เด็กดีของสังคม 210913 6

Skip to content