เครื่องหมายมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม – Government Savings Bank

ธนาคารออมสิน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > ออมสินเพื่อสังคม > เครื่องหมายมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

เครื่องหมายมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

เครื่องหมายมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

เครื่องหมายของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม คือ เป็นรูปต้นไทร (ลายเส้น) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารออมสิน อันหมายถึง ความมั่นคงและร่มเย็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1.  ส่งเสริม สนับสนุน อุปนิสัย และพฤติกรรมการออมในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้มีรายได้น้อย
  2. สนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่ผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมการศึกษา และสุขภาอนามัย
  3. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาคม ประชาสังคม การรวมพลังสร้างสรรค์ของคนในชาติ เพื่อการพัฒนาสังคม
  4. สนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
  5. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การอนุรักษ์และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาติ
  6. เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ลูกค้าธนาคารออมสินและประชาชนเพื่อการพัฒนาสังคม
  7. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย
  8. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมในทุกระดับรวมทั้งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษา

 

และดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาในส่วนของภารกิจช่วยเหลือสังคมต่างๆนั้น เช่น

การบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงที่จังหวัดนราธิวาส 13 โรงเรียน
การทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยการพิมพ์หนังสืออักขาตาโร ตถาคตา 84,000 พระธรรมขันธ์ จำนวน 100,000 เล่ม
การช่วยเหลือด้านสังคม มนุษยธรรมต่างๆ เช่น

  1. มอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เนื่องจากรถยนต์ชนกับรถยนต์ธนาคารจำนวน  50,000 บาท และให้ทุนการศึกษา ปีละ 10,000 บาท จนกว่าจะเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อาคารที่พักอาศัยชำรุด เหตุเกิดจากการก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาโพธาราม แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่รับผิดชอบและทิ้งงาน จำนวน 110,400 บาท