ธนาคารออมสิน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > ออมสินเพื่อสังคม > นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 

นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานภายใต้หลักกฏหมายและมาตรฐานต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งปลูกฝังจิตสาธรณะให้พนักงานทุกคนตามแนวคิดที่ว่า “ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ธุรกิจ (CSR after process) ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและหน่วยงานกำกับ ดูแล คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ลูกค้า เยาวชน ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และ ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ สังคม ISO 26000 ขององค์การระหว่างประเทศ ครอบคลุมผลกระทบ 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนผังแสดงแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสิน
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000

 

เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม
ออมสินสร้างโลกสีชมพู

 เพื่อให้ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคารออมสินทุกคน ได้นำแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ธนาคาร เพื่อสังคม มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่ครอบคลุมผลกระทบ 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 

ด้านเศรษฐกิจ

 1. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพนำไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
 2. หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางงผลประโยชน์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
 3. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
 4. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs ด้วยการให้ความรู้ และสนับสนุนเงินทุน
 5. การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
 6.  มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
 7. ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 

ด้านสังคม

 1. ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
 2. ให้สิทธิแก่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจมีส่วนร่วมในการดำเนิน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม
 4. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม
 5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการร่วมคิด ร่วมทำร่วมกันดูแลรักษา
 6. ส่งเสริมการทำความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
 7. ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน
 8. การพัฒนาชุมชนรอบรั้วออมสิน
 9. การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างสังคมที่ดี
 10. การดำเนินงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
 11.  นโยบายและกระบวนการทำงานที่ตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 12. ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อพนักงาน/ลูกจ้าง ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. สร้างและส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
 3. ดำเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-Efficiency)
 4. สร้างความตระหนักให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการใช้สินค้า/บริการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายฯ ฉบับนี้ ผู้บริหารและพนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้