ภารกิจ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

ภารกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารออมสินดำเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของปรัชญา กรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของธนาคาร และมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันทางการเงินที่เชื่อมโยงสังคมไทยให้มีความมั่นคงภายใต้สภาพสังคมและ สิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน โดยแนวทางการดำเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารได้ถูก ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานภายในธนาคารออมสิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเป็นการ ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บุคคลากรของธนาคาร การสร้างมาตรฐานการทำงานตามหลักสากล การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน เยาวชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงสังคมไทยให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

ธนาคารออมสินได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมนโยบายทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเพิ่มนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของธนาคาร ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2553 – 2557 เพื่อกำหนดกรอบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนตามมาตรฐานสากลและให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน อย่างเหมาะสม

โดยการดำเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ธนาคาร กำหนดมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการและความจำเป็น ของ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ลูกค้า (Stakeholders Interst) การดำเนินงานภายในองค์กรณ์ (In-House Interest) และการดำเนินงานภายนอก (Public Relation Interest)

ลูกค้า (Stakeholders Interest) :

การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เป็นหนึ่งใน แนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ธนาคารให้ความสนใจ โดยมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารได้รับรู้เข้าใจ และ ตระหนักถึงสิ่งที่ธนาคารออมสินได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมและเยาวชน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินที่แสดงถึงความ รับผิดชอบต่อสังคม เยาวชน และสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนองตอบต่อคุณภาพชีวิต (สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ สินเชื่อพัฒนาชนบท สินเชื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ เป็นต้น) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินพิเศษในโครงการระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน โครงการธนาคารชุมชน โครงการธนาคารโรงเรียน ซึ่งต่อยอดเป็น โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน และการประกวดวงดนตรี Symphonic band ในปี 2552 อีกด้วย

        นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังให้ความสำคัญกับการรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ดังจะเห็นได้จาก การเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของธนาคารผ่าน 3 ช่องทาง คือ การร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเียนสายด่วน (Call Centre) โดยตรงการร้องเรียนผ่านอีเมล์ การร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องของภาครัฐ รวมถึงโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้าธนาคาร ซึ่งพบว่าลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการของ ธนาคารออมสินในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศมีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของธนาคารในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ และพอใจ มากสูงถึงร้อยละ 92%

การดำเนินงานภายในองค์กร (In-House Interest) :

ธนาคารออมสินมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรจากภายในด้วยการพัฒนางานให้เป็นทั้งคนดีและ คนเก่ง โดยเริ่มจากการตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานในขั้นพื้นฐาน ด้วยการให้ผลตอบแทนจากการ ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานในขั้นพื้นฐาน ด้วยการให้ผลตอบแทนจากการทำงานและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานผู้เป็นแบบอย่างที่ดี การสนับสนุนและส่งเสริมด้าน การศึกษาให้แก่พนักงานอย่่างต่อเนื่อง การสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามหลัก 5ส และหลักความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า การปฏิบัติต่อ พนักงานอย่างเท่าเทียม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานร่วม กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้อัตราการลาออกของพนักงานออมสินเมื่อคิดเป็นสัดส่วนมีเพียง ประมาณร้อยละ 0.5 ของพนักงานทั้งหมด

อีกทั้งธนาคารออมสินยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นในพื้นที่สาขาของธนาคารโดยทางธนาคาร ได้มีนโยบายให้ส่วนกลางตั้งงบประมาณให้แก่สาขาต่างๆ ในการเลือกสรรและจัดหาคู่ค้าในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยในปี 2552 งบประมาณที่ธนาคารออมสินได้มีการจัดสรรสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมากกว่า 60.8 ล้านบาท

การดำเนินงานภายนอก (Public Relation Interest) :

  ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบของธนาคารออมสินนั้น ได้ถูกถ่ายทอดสู่พนักงานธนาคารออมสินในทุกระดับผ่าน กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างเป็นจำนวนมาก ทั้งมูลนิธิ ออมสินเพื่อสังคม ที่ดำเนินงานเพื่อสังคมมาตั้งแต่ปี 2542 การต่อตั้งโครงการศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน โครงการออมสิน อาสาพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต โครงการ ค่ายศิลปะ การมอบทุนการศึกษา การให้เงินสนับสนุนใน สาธารณประโยชน์ – สาธารณกุศลอีกเป็นจำนวนมาก และ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการปลุกป่า สร้างฝายอนุรักษ และปลูกป่าชายเลน และนิเวศชายฝั่ง เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งพนักงานออมสินในทุกระดับ ทุกภาค ได้มี โอกาสเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทั้งในฐานะผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
จากการให้ความสำคัญทางด้านนโยบายและการดำเนินงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารออมสินยัง มุ่งเน้นการยกระดับนโยบายให้เป็นไปตามมมาตรฐานสากล โดยได้มีการจัดทำรายงานทางด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายและ แนวทางการดำเนินงานของธนาคารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้และสามารถ ติดตามได้ทั้งนี้ยังเพื่อใช้ในการประเมิณผลการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงในอนาคตต่อไป