Smartidea67

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567

จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567

จุดเด่นกิจกรรม  นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่การสร้างแนวคิดธุรกิจ จนสามารถประกอบธุรกิจได้จริงเกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงการได้มีโอกาสในการเริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดกิจกรรม กำหนดโจทย์ให้ นิสิต นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ ร่วมประกวดในโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เพื่อค้นหา Smart Start Idea by GSB Startup โดยร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการทุกประเภทธุรกิจ ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาเดียวกัน หรือ เป็นนิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี รวมทีมกับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาเดียวกัน (ทั้งนี้ต้องมีนิสิต [...]

,ข้อมูลเพิ่มเติม
วันเด็ก 731

สาขาธนาคารที่สามารถฝากเงินเพื่อรับกระปุกในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

กรุงเทพมหานคร สาขาออล ซีซั่นส์ เพลส (08.30 น. - 12.00 น.) สาขาแพลทินัม (10.00-18.30 น.) สาขาอีสท์วอเตอร์ (08.30 น. - 12.00 น.) สาขาถนนประดิพัทธ์ (08.30 น. - 12.00 น.) สาขามาบุญครอง (10.30-19.00 น.) สาขาศูนย์การค้ากรีนเพลสฯ (11.00-19.00 น.) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (10.30-19.00) สาขาสาธุประดิษฐ์ (08.30 น. - 12.00 น.) สาขาเจริญพาศน์ (08.30 น. - 12.00 น.) สาขาป้อมปราบ (08.30 น. - 12.00 น.) สาขาเจริญผล (08.30 น. - 12.00 [...]

,ข้อมูลเพิ่มเติม
ออมดี มีสุข Metaverse

ออมดี มีสุข ออมสินเมตาเวิร์ส

  เข้าสู่ออมสินเมต้าเวิร์ส    

,ข้อมูลเพิ่มเติม
Smart Strat Idea 731

ประกาศผลงานเข้ารอบ Prototype to Company จำนวน 25 ทีม

ประกาศผลการตัดสินโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

ประกาศผลงานเข้ารอบ Prototype to Company จำนวน 25 ทีม รายละเอียดกิจกรรม การประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup รอบ Prototype to Company ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2566 เพื่อเข้าสู่กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup เอกสารการดำเนินการ ขอให้จัดส่งไฟล์นำเสนอและไฟล์แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปยังผู้ประสานงานโครงการฯ สถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 ผ่านทาง E-mail : GSBSMEsStartup@gsb.or.th   ประกาศผลการตัดสินผลงานรอบคัดเลือก 40 ผลงาน ระดับประเทศ รายละเอียดกิจกรรม การประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรมประกวด Smart Start [...]

,ข้อมูลเพิ่มเติม
Nis 731 Edit

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship and New Business Development) ผ่านช่องทางออนไลน์

  จุดเด่นกิจกรรม 1 เพื่อจัดกิจกรรมอบรม สร้างผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ผ่านบทเรียนจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 2 เพื่อจัดกิจกรรมอบรม บ่มเพาะกลุ่มนักศึกษาให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการใหม่ สร้างทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจโดยมีแนวความคิดทางด้านนวัตกรรม รายละเอียดกิจกรรม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร ผ่านช่องทางออนไลน์ https://moocs.nia.or.th/gsb โดยแบ่งเป็น 4 หมวด 10 วิชา โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่หมวดละ 1 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้ หมวดที่ 1 : การเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ - เผยแพร่เดือนเมษายน 2566 1. วิชาการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (New Venture Creation) 2. วิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมวดที่ 2 : การหาแนวคิดธุรกิจใหม่ - เผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2566 3. วิชาการหาแนวคิดธุรกิจ (Findings Business Ideas) [...]

,ข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content