Nis 731 Edit

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship and New Business Development) ผ่านช่องทางออนไลน์

  จุดเด่นกิจกรรม 1 เพื่อจัดกิจกรรมอบรม สร้างผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ผ่านบทเรียนจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 2 เพื่อจัดกิจกรรมอบรม บ่มเพาะกลุ่มนักศึกษาให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการใหม่ สร้างทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจโดยมีแนวความคิดทางด้านนวัตกรรม รายละเอียดกิจกรรม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร ผ่านช่องทางออนไลน์ https://moocs.nia.or.th/gsb โดยแบ่งเป็น 4 หมวด 10 วิชา โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่หมวดละ 1 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้ หมวดที่ 1 : การเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ - เผยแพร่เดือนเมษายน 2566 1. วิชาการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (New Venture Creation) 2. วิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมวดที่ 2 : การหาแนวคิดธุรกิจใหม่ - เผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2566 3. วิชาการหาแนวคิดธุรกิจ (Findings Business Ideas) [...]

,ข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content