ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเว็บไซต์โฉมใหม่ของธนาคารออมสิน
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป
หัวข้อ
ระดับความพึงพอใจ
  • รูปแบบดีไซต์และความสวยงาม
  • มีข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน
  • เนื้อหาในเว็บไซต์ อ่านและเข้าใจง่าย
ความคิดเห็นเพิ่มเติม