ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance)

ธนาคารออมสิน ให้บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า ทั้งหมด 7สกุลเงินได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD), ยูโร (EUR),ปอนด์สเตอร์ลิง อังกฤษ (GBP), โครนเดนมาร์ก (DKK) โครนนอร์เวย์ (NOK), โครนาสวีเดน (SEK) และเยนญี่ปุ่น (JPY)

ลักษณะบริการ
ธนาคารให้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ       โดยสามารถโอนเข้ามาได้จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอนที่แปลงค่าเป็นเงินบาท ขั้นต่ำ 200 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500 บาท

หมายเหตุ
กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารออมสินสาขาในต่างจังหวัด(ยกเว้น นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และอยุธยา)ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราพันละ 1 บาทต่อครั้งเศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และค่าใช้คู่สายระบบ ONLINE ครั้งละ 20 บาท

ข้อมูลการให้บริการโอนเงินจากต่างประเทศ
เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการโอนเงินจากต่างประเทศผู้รับเงินควรแจ้งข้อมูลตามคำแนะนำการโอนเงินจากต่างประเทศให้ผู้โอนเงินทราบเพื่อแจ้งแก่ธนาคารในต่างประเทศต่อไป และต้องแจ้งให้ผู้โอนเงินแจ้งให้ธนาคารที่โอนเงินทราบว่า ห้ามไม่ให้แปลงค่าเป็นเงินบาท หรือห้ามไม่ให้โอนเงินบาทเข้ามา โดยให้เลือกโอนเป็นเงิน 7 สกุลเงินที่ธนาคารเปิดให้บริการเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
อาคาร 1 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
โทร. (662) 299 8489, 299-8197, (662) 299-8000 ต่อ 010336, 010338
E-mail : foreign@gsb.or.th