ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Outward Remittance)

ลักษณะบริการ : ธนาคารให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของผู้โอนที่สาขาและหน่วยให้บริการของธนาคารออมสินที่เปิดให้บริการ
 
ค่าธรรมเนียม
1. กรณีผู้รับเงินในต่างประเทศ เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (Charge Beneficiary) ค่าธรรมเนียม 400 บาทต่อรายการ
 
2. กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ
 
- กรณีโอนเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โครนเดนมาร์ก (DKK) โครนนอร์เวย์ (NOK) โครนาสวีเดน (SEK) ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ (CHF) หรือโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ให้แก่ผู้รับเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียม 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศ เรียกเก็บอีก 750 บาท รวมเป็น 1,150 บาทต่อรายการ
 
- กรณีโอนเป็นเงินสกุลเยน (JPY) ค่าธรรมเนียม 400 บาท และบวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บอีกร้อยละ 0.05 ของจำนวนเงินที่โอนต่อรายการขั้นต่ำ 1,600 บาท รวมเป็น 2,000 บาท ต่อรายการหรือมากกว่าตามที่เรียกเก็บจริง
 
3. กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ โดยธนาคารรับประกันว่าเงินโอนถึงธนาคารของผู้รับเงินเต็มจำนวน (Charge Our – Full Value Transfer)
 
- ค่าธรรมเนียม 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บอีก 1,100 บาท รวมเป็น 1,500 บาทต่อรายการ เฉพาะสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เมื่อโอนเงินให้แก่ผู้รับเงินนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 
- ค่าธรรมเนียม 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บอีก 1,300 บาท รวมเป็น 1,700 บาทต่อรายการ เฉพาะสกุลยูโร (EUR) และปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) 
หมายเหตุ ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่า ที่ธนาคารเรียกเก็บไว้จากลูกค้า กรณีที่เป็นการโอนเงินแบบ (Charge Our) หรือ (Charge Our – Full Value Transfer)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
อาคาร 1 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 
โทร. (662) 299 8201, 299 8197, (662) 299 8000 ต่อ 010333, 010338 
Fax. (662) 299 8198, 270 1564
E-mail : foreign@gsb.or.th