ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำแนะนำโอนเงินจากต่างประเทศ
(Advice on Foreign Remittance to Government Savings Bank , Thailand)
สำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงิน ที่เปิดบัญชีไว้กับสาขาของธนาคารออมสิน ซึ่งสามารถโอนเข้าบัญชีได้ทุกสาขาในประเทศไทย โดยสามารถทำการโอนเงินได้จากธนาคารทั่วโลก ที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และแจ้งธนาคารต้นทางไม่ให้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยให้ทำการ โอนเงินเข้ามาตามสกุลเงินที่ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ ซึ่งมีทั้งหมด 10 สกุลเงิน
 
ผู้สั่งโอนเงินต้นทาง กรุณาแจ้งข้อมูล ให้ธนาคารในต่างประเทศทราบดังนี้
Can deposit the foreign remittance into the beneficiary’s account held at any GSB branch throughout Thailand and can do the transaction at any bank around the world.

The ordering remitter please specify as follows:
Beneficiary Bank Name (ชื่อธนาคารผู้รับเงิน) : Government Savings Bank (ธนาคารออมสิน) Bangkok , Thailand (กรุงเทพฯ , ประเทศไทย)
Swift Code (รหัสธนาคาร): GSBATHBK
Beneficiary's Account No. (เลขที่บัญชีของผู้รับเงิน) : …………………………………………………………
Beneficiary's Name (ชื่อบัญชีผู้รับเงิน) : …………………………………………………………
Purpose of Transaction (วัตถุประสงค์การส่งเงิน) : …………………………………………………………
Branch Name (ชื่อสาขาของธนาคารออมสิน) : …………………………………………………………
** Please inform your bank that do not convert into Thai Baht (THB) **