ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ

ประกอบด้วยบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ดังนี้ 1. MoneyGram
2. Xpress Money
3. Ria Money Transfer
4. SpeedSend

สะดวกและปลอดภัย กับบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
MoneyGram , Ria Money Transfer, Xpress Money and SpeedSend กับธนาคารออมสิน
        เมื่อต้องการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศกับธนาคารออมสิน มั่นใจได้ว่า เป็นบริการที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับเงินของท่าน ด้วยจุดให้บริการของ MoneyGram มากกว่า 400,000 แห่ง ของ Ria Money Transfer มากกว่า 350,000 แห่ง ของ Xpress Money มากกว่า 250,000 แห่ง และของ SpeedSend มากกว่า 20,000 แห่ง
ประหยัดเงิน
         จ่ายค่าธรรมเนียมในการส่งเงินน้อยกว่า เมื่อใช้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ของ MoneyGram, Ria Money Transfer , Xpress Money และ SpeedSend ที่ธนาคารออมสิน และไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใดๆ ในการรับเงินสด
รวดเร็ว
         เงินจะถูกส่งถึงปลายทางภายในเวลา 20-30 นาที หลังจากที่มีการโอนเงิน (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไขเวลาทำการของธนาคารแต่ละประเทศและตัวแทนของแต่ละบริษัท)

MoneyGram

 • บริการโอนเงินของ MoneyGram และ SpeedSend สามารถโอนได้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 บาท/วัน/คน
 • บริการโอนเงินของ Xpress Money สามารถโอนได้ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 150,000 บาท/วัน/คน
 • บริการโอนเงินของ Ria Money Transfer สามารถโอนได้ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 90,000 บาท/30 วัน/คน
 • จำนวนเงินสูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละตัวแทนให้บริการในแต่ละประเทศ หรือตามข้อกำหนดของประเทศต้นทางหรือปลายทาง
 • ผู้รับเงินปลายทางไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
 • เป็นบริการรับ-ส่งเงินระหว่างบุคคลถึงบุคคลเท่านั้น
 • อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่แจ้งในระบบโอนเงินของแต่ละบริษัท
 • การส่งเงินไปต่างประเทศ ผู้ส่งเงินจะต้องชำระเงินที่จะส่งพร้อมค่าธรรมเนียมการส่งเงิน เป็นเงินบาท ส่วนผู้รับเงินจะได้รับเป็นเงินสด เป็นสกุลเงินของประเทศผู้รับเงินปลายทาง โดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีเป็นการโอนเงินแบบ Cash to Cash) หรือเงินจะถูกโอนเข้าบัญชี (กรณีเป็นการโอนแบบ Cash to Account ซึ่งอาจถูกหักค่าธรรมเนียมการนำเงินเข้าบัญชี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคารในแต่ละประเทศ) 
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การส่งเงิน” พร้อมระบุประเทศปลายทางที่ต้องการส่งเงินไปและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการจะส่ง
 • ยื่นเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินตามระเบียบของธนาคาร แห่งประเทศไทย เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit)
 • ยื่นแบบฟอร์มการส่งเงินที่กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารออมสิน พร้อมกับเงินที่จะส่ง รวมกับค่าธรรมเนียมการส่งเงิน
 • ธนาคารออมสินทำรายการส่งเงินในระบบ พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการส่งเงิน
 • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามในใบเสร็จรับเงิน รับใบเสร็จรับเงินและหมายเลขอ้างอิง หรือรหัสรับเงิน
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การรับเงิน” พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิง หรือรหัสรับเงิน และแจ้งจำนวนเงินที่จะได้รับ
 • ยื่นเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • ธนาคารออมสิน จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน  การทำรายการ
 • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในใบเสร็จรับเงิน
 • ธนาคารออมสินทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน โดยไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีรับเป็นเงินสด)
เปิดให้บริการที่ธนาคารออมสินทุกสาขา (ยกเว้นธนาคารออมสินสาขาที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา) ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา