ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ

ประกอบด้วยบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ดังนี้ 1. MoneyGram
2. Ria Money Transfer
3. Xpress Money
4. SpeedSend

สะดวกและปลอดภัย กับบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram ,Ria Money Transfer, Xpress Money and SpeedSendกับธนาคารออมสิน

        เมื่อต้องการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศกับธนาคารออมสิน มั่นใจได้ว่า เป็นบริการที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับเงินของท่าน ด้วยจุดให้บริการของ
              - MoneyGram มากกว่า 400,000 แห่งทั่วโลก
              - Ria Money Transfer มากกว่า 350,000 แห่งทั่วโลก
              - Xpress Money มากกว่า 250,000 แห่งทั่วโลก
              - SpeedSendมากกว่า 20,000 แห่งทั่วโลก

ประหยัดเงิน
         จ่ายค่าธรรมเนียมในการส่งเงินน้อยกว่า เมื่อใช้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ของ MoneyGram, Ria Money Transfer , Xpress Money และ SpeedSendที่ธนาคารออมสิน และไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใดๆ ในการรับเงินสด (Cash Pick up)

รวดเร็ว
         กรณีการโอนเงินเพื่อให้ปลายทางรับเงินสด (Cash Pick up) เงินจะถูกส่งถึงปลายทางภายในเวลา 20-30 นาที หลังจากที่มีการโอนเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด เงื่อนไข และเวลาทำการของธนาคารแต่ละประเทศและตัวแทนของแต่ละบริษัท

บริการที่หลากหลาย
มีทั้งบริการรับเงินสด (Cash Pick up) และบริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (Account Deposit)

 • บริการโอนเงินของ MoneyGram สามารถโอนได้ ไม่เกิน 48,000 ดอลลาร์สหรัฐ/6 เดือน/คน หรือไม่เกิน 96,000  ดอลลาร์สหรัฐ/12 เดือน/คน
 • บริการโอนเงินของ SpeedSendสามารถโอนได้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 บาท/วัน/คน
 • บริการโอนเงินของ Xpress Money สามารถโอนได้ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 150,000 บาท/วัน/คน
 • บริการโอนเงินของ Ria Money Transfer สามารถโอนได้ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 90,000 บาท/30 วัน/คน
 • ทั้งนี้ จำนวนเงินสูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละตัวแทนให้บริการในแต่ละประเทศ หรือตามข้อกำหนดของประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทาง
 • ผู้รับเงินปลายทางไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในกรณีเป็นการทำธุรกรรมเพื่อรับเงินสด (Cash Pick up)
 • เป็นบริการรับ-ส่งเงินระหว่างบุคคลถึงบุคคลเท่านั้น
 • อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่แจ้งในระบบโอนเงินของแต่ละบริษัท
 • การส่งเงินไปต่างประเทศ ผู้ส่งเงินจะต้องชำระเงินที่จะส่งพร้อมค่าธรรมเนียมการส่งเงินเป็นเงินบาท ส่วนผู้รับเงินจะได้รับเป็นเงินสด เป็นสกุลเงินของประเทศผู้รับเงินปลายทาง โดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีเป็นการโอนเงินแบบ Cash Pick up) หรือเงินจะถูกโอนเข้าบัญชี (กรณีเป็นการโอนแบบ Account Depositซึ่งอาจถูกหักค่าธรรมเนียมการนำเงินเข้าบัญชี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคารในแต่ละประเทศ) 
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การส่งเงิน” พร้อมระบุประเทศปลายทางที่ต้องการส่งเงินไปและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการจะส่ง
 • ยื่นเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินตามระเบียบของธนาคาร แห่งประเทศไทย เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการมี
 • ถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit)
 • ยื่นแบบฟอร์มการส่งเงินที่กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารออมสิน พร้อมกับเงินที่จะส่ง รวมกับค่าธรรมเนียมการส่งเงิน
 • ธนาคารออมสินตรวจรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทำรายการส่งเงินในระบบ พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการส่งเงิน
 • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามในใบเสร็จรับเงิน รับใบเสร็จรับเงินและหมายเลขอ้างอิง หรือรหัสรับเงิน
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การรับเงิน” พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิง หรือรหัสรับเงิน และแจ้งจำนวนเงินที่จะได้รับ
 • ยื่นเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • ธนาคารออมสินตรวจรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการทำรายการ
 • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในใบเสร็จรับเงิน
 • ธนาคารออมสินทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน โดยไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีรับเป็นเงินสด-Cash pick up)
เปิดให้บริการที่ธนาคารออมสินทุกสาขา (ยกเว้นธนาคารออมสินสาขาที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา)ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา