ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการ GSB Corporate Internet Banking


คือ บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินขององค์กรได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยสูง สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและจำกัดสิทธิของผู้ทำรายการแต่ละระดับได้ โดยองค์กรสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น การโอนเงินทั้งภายในธนาคารและต่างธนาคาร การโอนเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงาน (Payroll) การโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Direct Credit) การหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) และการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการขององค์กร (Bill Payment) เป็นต้น โดยทำการอนุมัติรายการผ่านทาง Mobile Application ซึ่งในการทำธุรกรรมองค์กรสามารถเลือกทำรายการแบบมีผลทันที หรือ ให้มีผลในวันที่ต้องการได้ นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถทำรายการโอนเงินได้ที่ละหลายๆ รายการ ภายในครั้งเดียวได้


GSB Corporate Internet Banking

บริการ GSB Corporate Internet Banking
 

 
GSB CoIB จัดการเงิน ไม่มีช้า ธุรกิจคล่องตัว ไม่มีสะดุด
 
"GSB CoIB" หรือ GSB Corporate Internet Banking บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล ผู้ช่วยคนใหม่ในการบริหารจัดการทางการเงินแบบออนไลน์ จากธนาคารออมสิน
 
บริการนี้จะช่วยให้คุณ : 
ประหยัดเวลา 
ประหยัดค่าใช้จ่าย 
แถมไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร
ตรวจสอบ Statement ได้แบบ Real Time และย้อนหลังสูงสุด 1 ปี
สะดวกสบายด้วยการอนุมัติการโอนเงินผ่าน Application บน Smart Phone ได้ทุกที่ทั่วโลก
 
"รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย" ในโลกการเงินยุคดิจิทัล ด้วยบริการ GSB CoIB
การให้บริการทางการเงิน (Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ ดังนี้
 • บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (Other Account Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินเพื่อซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)
 • บริการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)
 • บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT Service)
 • บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet)
 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
 • บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll)
 • บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit)
 • บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติ ภายในวันทำการเดียวกัน  (SMART Credit Same
    Day) และภาย ในวันทำการถัดไป (SMART Credit Next Day)
บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non Financial)  
       สามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ โดยระบบสามารถแสดงข้อมูลบัญชีในรูปแบบกราฟได้แบบทันที (Real Time) และสามารถดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ CSV File เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและบริหารจัดการการเงินขององค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 • ตรวจสอบข้อมูลบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ GSB Corporate Internet Banking ขององค์กร รวมถึงการแสดงบัญชีขององค์กรในเครือ
 • ตรวจสอบข้อมูลสรุปรายการบัญชีย้อนหลัง
 • ตรวจสอบรายการสถานะเช็ค

บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Financial) 
         สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีความปลอดภัยสูง ด้วยการกำหนดสิทธิในการทำรายการและการอนุมัติรายการ อีกทั้งสามารถตรวจสอบและติดตามรายการทางการเงินได้แบบทันที (Real Time) โดยทำรายการธุรกรรมได้ 2 แบบ ดังนี้
 • การทำรายการแบบ Single Transaction เป็นการทำรายการผ่านระบบ GSB Corporate Internet Banking ทีละรายการ
 • การทำรายการแบบ Bulk Transaction เป็นการโอนเงินรายย่อยแบบหลายรายการ โดยสั่งโอนเงินจากบัญชีของธนาคารออมสิน ขององค์กรไปยังบัญชีผู้รับเงินธนาคารออมสิน หรือธนาคารอื่นได้
องค์กรสามารถบริหารจัดการผู้ใช้ระบบงานได้สะดวก เช่น การกำหนดวงเงินอนุมัติ การจำกัดสิทธิ ของผู้ทำรายการแต่ละระดับ 3 ระดับ ดังนี้
 • ผู้ดูแลระบบ (Administrator)   เป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการผู้ใช้งานขององค์กร
 • ผู้ทำรายการ (Maker)   เป็นผู้มีหน้าที่สร้างรายการการโอนเงิน หรือรายการอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินรายการด้านการเงิน (Financial Transaction)
 • ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer)   เป็นผู้มีหน้าที่อนุมัติรายการด้านการเงิน (Financial Transaction)
ทั้งนี้ สามารถทำการอนุมัติรายการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่บน Mobile Application ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบได้
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับซองรหัสแจ้งรหัสองค์กร (Corporate ID) รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ทางไปรษณีย์
 • ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการได้ที่ Website ของธนาคาร www.gsb.or.th เลือกบริการ GSB Corporate Internet Banking หรือ https://corporate.gsb.or.th
 • การเข้าใช้บริการครั้งแรก โดยเลือกที่เมนู “การเข้าใช้งานครั้งแรก” และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
(1) ผู้ใช้บริการระบุข้อมูลรหัสองค์กร (Corporate ID) รหัสผู้ใช้งาน (User Name) รหัสผ่าน (Password) และเลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง จากนั้นกดขอปุ่ม Request T-PIN เพื่อขอรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) ระบบจะส่งรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) ให้ทาง SMS
(2) นำรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) มากรอกในช่องรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง”
(3) ระบบแสดงหน้าจอให้กำหนด รหัสผู้ใช้งาน (User Name) รหัสผ่าน (Password) ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) คำถามช่วยจำและคำตอบช่วยจำ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงหน้าจอทำรายการสำเร็จ
 • ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสองค์กร (Corporate ID) รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และ รหัสผ่าน (Password) กรอกลงในช่องรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป
องค์กรสามารถยื่นความจำนงขอใช้บริการดังกล่าว โดยกรอก ใบคำขอใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามฯ และจัดส่งไปยังธนาคารออมสินสาขาที่ท่านมีบัญชี
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มีปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2299 8668
โทรสาร : 02 299 8924 , 0 2299 8020
อีเมล์ : ib.corporate@gsb.or.th
ที่อยู่ : ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400