ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการ GSB Corporate Internet Banking

COiB

คือ บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินขององค์กรได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยสูง สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและจำกัดสิทธิของผู้ทำรายการแต่ละระดับได้ โดยองค์กรสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น การโอนเงินทั้งภายในธนาคารและต่างธนาคาร การโอนเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงาน (Payroll) การโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Direct Credit) การหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) และการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการขององค์กร (Bill Payment) เป็นต้น โดยทำการอนุมัติรายการผ่านทาง Mobile Application ซึ่งในการทำธุรกรรมองค์กรสามารถเลือกทำรายการแบบมีผลทันที หรือ ให้มีผลในวันที่ต้องการได้ นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถทำรายการโอนเงินได้ที่ละหลายๆ รายการ ภายในครั้งเดียวได้

บริการ GSB Corporate Internet Banking
 

 
GSB CoIB จัดการเงิน ไม่มีช้า ธุรกิจคล่องตัว ไม่มีสะดุด
 
"GSB CoIB" หรือ GSB Corporate Internet Banking บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล ผู้ช่วยคนใหม่ในการบริหารจัดการทางการเงินแบบออนไลน์ จากธนาคารออมสิน
 
บริการนี้จะช่วยให้คุณ : 
ประหยัดเวลา 
ประหยัดค่าใช้จ่าย 
แถมไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร
ตรวจสอบ Statement ได้แบบ Real Time และย้อนหลังสูงสุด 1 ปี
สะดวกสบายด้วยการอนุมัติการโอนเงินผ่าน Application บน Smart Phone ได้ทุกที่ทั่วโลก
 
"รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย" ในโลกการเงินยุคดิจิทัล ด้วยบริการ GSB CoIB
การให้บริการทางการเงิน (Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ ดังนี้
 • บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (Other Account Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินเพื่อซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)
 • บริการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)
 • บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT Service)
 • บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet)
 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
 • บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll)
 • บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit)
 • บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติ ภายในวันทำการเดียวกัน  (SMART Credit Same
    Day) และภาย ในวันทำการถัดไป (SMART Credit Next Day)
บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non Financial)  
       สามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ โดยระบบสามารถแสดงข้อมูลบัญชีในรูปแบบกราฟได้แบบทันที (Real Time) และสามารถดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ CSV File เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและบริหารจัดการการเงินขององค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 • ตรวจสอบข้อมูลบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ GSB Corporate Internet Banking ขององค์กร รวมถึงการแสดงบัญชีขององค์กรในเครือ
 • ตรวจสอบข้อมูลสรุปรายการบัญชีย้อนหลัง
 • ตรวจสอบรายการสถานะเช็ค

บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Financial) 
         สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีความปลอดภัยสูง ด้วยการกำหนดสิทธิในการทำรายการและการอนุมัติรายการ อีกทั้งสามารถตรวจสอบและติดตามรายการทางการเงินได้แบบทันที (Real Time) โดยทำรายการธุรกรรมได้ 2 แบบ ดังนี้
 • การทำรายการแบบ Single Transaction เป็นการทำรายการผ่านระบบ GSB Corporate Internet Banking ทีละรายการ
 • การทำรายการแบบ Bulk Transaction เป็นการโอนเงินรายย่อยแบบหลายรายการ โดยสั่งโอนเงินจากบัญชีของธนาคารออมสิน ขององค์กรไปยังบัญชีผู้รับเงินธนาคารออมสิน หรือธนาคารอื่นได้
องค์กรสามารถบริหารจัดการผู้ใช้ระบบงานได้สะดวก เช่น การกำหนดวงเงินอนุมัติ การจำกัดสิทธิ ของผู้ทำรายการแต่ละระดับ 3 ระดับ ดังนี้
 • ผู้ดูแลระบบ (Administrator)   เป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการผู้ใช้งานขององค์กร
 • ผู้ทำรายการ (Maker)   เป็นผู้มีหน้าที่สร้างรายการการโอนเงิน หรือรายการอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินรายการด้านการเงิน (Financial Transaction)
 • ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer)   เป็นผู้มีหน้าที่อนุมัติรายการด้านการเงิน (Financial Transaction)
ทั้งนี้ สามารถทำการอนุมัติรายการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่บน Mobile Application ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบได้
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับซองรหัสแจ้งรหัสองค์กร (Corporate ID) รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ทางไปรษณีย์
 • ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการได้ที่ Website ของธนาคาร www.gsb.or.th เลือกบริการ GSB Corporate Internet Banking หรือ https://corporate.gsb.or.th
 • การเข้าใช้บริการครั้งแรก โดยเลือกที่เมนู “การเข้าใช้งานครั้งแรก” และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
(1) ผู้ใช้บริการระบุข้อมูลรหัสองค์กร (Corporate ID) รหัสผู้ใช้งาน (User Name) รหัสผ่าน (Password) และเลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง จากนั้นกดขอปุ่ม Request T-PIN เพื่อขอรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) ระบบจะส่งรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) ให้ทาง SMS
(2) นำรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) มากรอกในช่องรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง”
(3) ระบบแสดงหน้าจอให้กำหนด รหัสผู้ใช้งาน (User Name) รหัสผ่าน (Password) ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) คำถามช่วยจำและคำตอบช่วยจำ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงหน้าจอทำรายการสำเร็จ
 • ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสองค์กร (Corporate ID) รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และ รหัสผ่าน (Password) กรอกลงในช่องรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป
องค์กรสามารถยื่นความจำนงขอใช้บริการดังกล่าว โดยกรอก ใบคำขอใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามฯ และจัดส่งไปยังธนาคารออมสินสาขาที่ท่านมีบัญชี
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มีปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2299 8668
โทรสาร : 02 299 8924 , 0 2299 8020
อีเมล์ : ib.corporate@gsb.or.th
ที่อยู่ : ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400