ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการทางการเงินผ่านตู้ ATM

บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน จากเครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน การสอบถาม การถอนเงิน การโอนเงิน การเปลี่ยนรหัสประจำตัว และบริการอื่น ๆ สามารถทำผ่านเครื่อง ATM

บัตรออมสิน เอทีเอ็ม
 • ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM อย่างต่ำครั้งละ 100 บาท ไม่เกินวันละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท วงเงินถอน สูงสุดไม่เกินวันละ 100,000 บาท
บัตรออมสิน เดบิต / บัตรออมสินวีซ่า เดบิต อินสแตนท์
 • ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM อย่างต่ำครั้งละ 100 บาท ไม่เกินวันละ 10 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท วงเงินถอน สูงสุดไม่เกินวันละ 200,000 บาท
***ทำรายการถอนหรือสอบถามผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในเดือนเดียวกัน 5 ครั้งแรก ไม่คิดค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ครั้งที่ 6 คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท***
 • เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน จากเครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน และสามารถใช้บริการจากเครื่อง ATM ในเครื่อข่าย ATM POOL ทั่วประเทศ
 • กรุณาอย่าสอดบัตร หักงอ หรือชำรุดเข้าเครื่อง ATM
 • โปรดทำรายการด้วยตนเองและระวังคนแปลกหน้า
 • เพื่อความปลอดภัยโปรดอย่าเก็บบัตรและรหัส ATM ของท่านไว้ด้วยกัน
 • เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับธนาคารควร เก็บใบบันทึกรายการครั้งสุดท้ายไว้
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ครั้งละ 100 บาท
 • ค่าทำบัตร ครั้งละ 100 บาท กรณีทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม หรือบัตรชำรุด หรือบัตรหาย
 • ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรออมสิน เอทีเอ็ม 180 บาท / ปี , บัตรออมสินวีซ่า เดบิต , บัตรออมสินวีซ่า เดบิต อินสแตนท์ 200 บาท / ปี
 • ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ได้แก่ การสอบถาม การถอนเงิน การโอนเงิน การเปลี่ยนรหัสประจำตัว และบริการอื่น ๆ
 • ธนาคารออกบัตรได้เพียงบัญชีละหนึ่งบัตรเท่านั้น
 • สมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งไม่เป็นบัญชีร่วม หรือบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
โปรดติดต่อกับสาขาเจ้าของเครื่อง ATM หรือสาขาที่ท่านเปิดบัญชี หรือติดต่องานบริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โทร.0-2299-8555 หรือ 0-2279-9009 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีบัญชีเผื่อเรียกในชื่อของตนเอง
 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์