ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

ดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ

ประเภทเงินฝาก และวงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา
(MLR) MINIMUM LENDING RATE
6.500
ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
(MOR) MINIMUM OVERDRAFT RATE
7.000
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี
(MRR) MINIMUM RETAIL RATE
7.000
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 60 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบุคคล

1. สินเชื่อสวัสดิการ
          1.1 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
          (1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 0.75 14.00
          (2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.00 14.00
          (3) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR - 0.75 14.00
          1.2 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน
          (1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.25 14.00
          (2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR - 0.25 14.00
          1.3 สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน
          (1) กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ MRR + 4.25 19.00
          (2) กรณี่ผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ MRR + 3.25 19.00
          1.4 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานรัฐวิสาหกิจ
          (1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.25 14.00
          (2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR 14.00
          1.5 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานหน่วยงานเอกชน MRR + 1.75 14.00
          1.6 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน MRR - 1.35 14.00
2. สินเชื่อไทรทอง
          2.1 สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)
          (1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.75 14.00
          (2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR 14.00
          2.3 สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์
          (1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 0.75 14.00
          (2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (เฉพาะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์) MRR + 0.25 14.00
          (3) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR - 0.50 14.00
          2.4 สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB Plus)
          (1) เงินกู้ระยะยาว MRR - 1.00 14.00
          (2) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี MOR + 1.00 14.00
          2.5 กรณีไถ่ถอนจำนองและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus) MRR - 0.50 14.00
          2.6 สินเชื่อเพื่อการศึกษา
          (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท MRR - 0.75 14.00
          (2) วงเงินกู้เกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท MRR - 0.25 14.00
          (3) วงเงินกู้เกิน 50,000 บาท MRR + 1.25 14.00
          2.7 สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
          (1) เงินกู้ระยะยาว ปีที่ 1-2 MRR - 1.50 หลังจากนั้น MRR - 0.50 14.00
          (2) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี MOR + 1.00 14.00
อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้สินเชื่อไทรทองที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันที่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดให้ปรับลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ 2. เฉพาะปีแรก ร้อยละ 0.50 ต่อปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 59 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละต่อปี) อัตราดอกเบี้ยกรณี ผิดนัดไม่ชำระหนี้ (ร้อยละต่อปี)
1. สำหรับผู้กู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ ใช้ทั้งประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา และหรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)
          1.1 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่คิดให้กับผู้ฝากทั่วไป ของแต่ละประเภทที่นำมาเป็นหลักประกัน บวกเพิ่มร้อยละ 2.00 ต่อปี 14.00
          1.2 กรณีใช้สสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราที่กำหนดไว้
                    งวดที่ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
                    66 4.876
                    67 4.876
                    68 4.876
                    69 4.875
                    70 4.875
                    71 4.869
                    72 4.701
                    73 4.700
                    74 4.700
                    75 4.527
                    76 4.525
                    77 4.524
                    78 4.357
                    79 4.356
                    80 4.354
                    81 4.533
                    82 4.532
                    83 4.530
                    84 4.362
                    85 4.196
                    86 4.195
                    87 4.195
                    88 4.193
                    89 4.193
                    90 4.189
                    91 4.020
                    92 4.019
                    93 4.019
                    94 4.019
                    95 4.089
                    96 4.089
                    97 3.989
                    98 3.989
                    99 3.988
                    100 3.988
                    101 3.988
                    102 3.988
                    103 3.988
                    104 3.988
                    105 3.988
                    7 (5 ปี) 6.824
                    8 (5 ปี) 4.448
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 60 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบพิเศษ)

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (แบบที่ 1)
          1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 1 1.25 14.00
          1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 2 MRR - 2.00 14.00
          1.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 3 เป็นต้นไป จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน MRR - 0.75 14.00
2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (แบบที่ 2)
          2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 1-3 4.50 14.00
          2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 4 เป็นต้นไป จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน MRR - 0.75 14.00
3. อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ตาม 1 และ 2 เฉพาะปีแรก
          3.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบที่ 1 ให้ปรับลด 0.25 14.00
          3.2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบที่ 2 ให้ปรับลด 0.50 14.00
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
          4.1 จำนวนเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท MRR + 1.00 14.00
          4.2 จำนวนเงินให้กู้เกินกว่า 3 ล้านบาท MRR + 2.00 14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 58 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM)

          อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
          ปีที่ 1 0 -
          ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR - 1 จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้ปิดบัญชี -
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
          1.1 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
                    (1) กรณีลูกค้าทั่วไป 1.00 ต่อเดือน 25.00
                    (2) กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่งธนาคาร 0.75 ต่อเดือน 25.00
          1.2 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการไทย) 1.00 ต่อเดือน 25.00
          1.3 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อเยียวยาลูกค้าฐานราก) 1.00 ต่อเดือน 25.00
          1.4 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อคืนความสุข) 1.00 ต่อเดือน 25.00
          1.5 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อประชาชนสุขใจ) 1.00 ต่อเดือน 25.00
          1.6 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อออมสุขใจ) 1.00 ต่อเดือน 25.00
          1.7 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ)
                    (1) กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่ง ธนาคารจ่ายค่าตอบแทน 0.75 ต่อเดือน 14.00
                    (2) กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่ง หน่วยงานไม่ขอรับค่าตอบแทน 0.70 ต่อเดือน 14.00
          1.8 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อรายย่อยอเนกประสงค์) 1.00 ต่อเดือน 25.00
          1.9 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อโครงการสร้างอาชีพสร้างคนดีสู่สังคม) 1.00 ต่อเดือน 25.00
          1.10 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย) 1.00 ต่อเดือน 25.00
          2 กรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
                    (1) สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อห้าสิบพันทันใจ) MRR + 2.00 ต่อปี 14.00
                    (2) สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อช่วยภัยพิบัติ) MRR ต่อปี 14.00
                    (3) สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อ "โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554") MRR + 3.00 ต่อปี 14.00
          3 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
          3.1 กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
                    (1) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ในระหว่างสัญญา ให้คิดเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ย ตามข้อ 1.1 - 1.7 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
                    (2) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายหลังครบกำหนดสัญญา ให้คิดเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ย ตามข้อ 1.1 - 1.7 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นคงเหลือ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
                    (3) การให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อรายย่อยอเนกประสงค์) งวดละ 30 บาท
                    (4) การให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อโครงการสร้างอาชีพ สร้างคนดี สู่สังคม) งวดละ 50 บาท
          3.2 กรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 59 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสถานศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพเอกชน

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
สถานศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพเอกชน 5.00 14.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
1. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู MRR MRR + 2.00
2. สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร MRR MRR + 2.00
3. สินเชื่อพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ MRR MRR + 2.00
4. สินเชื่อโครงการคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาเพื่อพัฒนาครูไทย MRR + 0.50 MRR + 2.50
5. สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน MRR MRR + 2.00
6. สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา MRR - 0.85 MRR + 1.15
7. สินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีหน่วยงานเปิดบัญชีดำรงเงินฝาก ดังนี้
          7.1 กรณีหน่วยงานเปิดบัญชีดำรงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราสูงสุดตามประกาศ ธนาคารของเงินฝากประเภท เดียวกับที่หน่วยงาน ต้นสังกัดดำรงไว้ + 1.75 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีหน่วยงานเปิด บัญชดำรงเงินฝาก + 2.00
          10.2 กรณีหน่วยงานปิดบัญชีดำรงเงินฝาก MRR + 0.25 MRR + 2.25
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 58 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อองค์กรชุมชน

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท
          1.1 สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท
          (1) กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) 6.00 8.00
          (2) กรณีเบิกเงินเกินบัญชี (OD) MRR - 1.00 14.00
          (3) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร (LT) 6.00 8.00
          1.2 สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
          (1) กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) 4.85 6.85
          (2) กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) 4.85 14.00
          1.3 สินเชื่อกลุ่มอาชีพไทยเข้มแข็ง 6.00 8.00
3. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์
          3.1 กรณีบุคคลค้ำประกัน MRR + 2.00 MRR + 4.00
          3.2 กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน MRR + 1.00 MRR + 3.00
          3.3 กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร MRR + 1.00 MRR + 3.00
2.การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทกลุ่มเกษตรกร
          2.1 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ทั้งกรณี เพาะปลูกใบยาและก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงบ่มใบยา MRR + 1.00 MRR + 3.00
          2.2 โครงการสินเชื่อปลูกต้นกระดาษ MRR + 1.00 MRR + 3.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 58 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อแฟคเตอริ่ง

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
สินเชื่อแฟคตอริ่ง MOR + 5.00 14.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้การให้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. สินเชื่อธุรกิจห้องแถว
          1.1 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษ เป็นหลักประกัน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
          1.2 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน
                    1.2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR ถึง MRR ลบไม่เกินร้อยละ 2.50 14.00
                    1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MOR ถึง MOR ลบไม่เกินร้อยละ 2.00 14.00
          1.3 กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เป็นหลักประกัน
                    1.3.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR 14.00
                    1.3.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MOR + 0.75 14.00
          1.4 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
                    1.4.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 1.00 14.00
                    1.4.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MOR + 1.75 14.00
2. สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ MRR + 2.00 14.00
3. สินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เจ้าของยานยนต์ สำหรับยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 5.00 14.00
4. สินเชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ (ธุรกิจแฟรนไชส์) MRR + 3.00 14.00
5. สินเชื่อกองทุนตั้งตัวได้ MRR + 2.00 14.00
6. สินเชื่อ Street Food
          6.1 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 5.00 14.00
          6.2 กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดเป็นหลักประกัน MRR + 3.00 14.00
          6.3 กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน MRR + 3.00 14.00
          6.4 กรณีที่ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน MRR + 1.50 14.00
          6.5 กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภทให้คิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
                    (1) ใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่น MRR + 5.00 14.00
                    (2) ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) / หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนด ร่วมกับหลักประกันอื่นที่ไม่ใช่บุคคลค้ำประกัน MRR + 3.00 14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 60 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดสินเชื่อด้านการค้าต่างประเทศ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สกุลเงิน ร้อยละ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
บริการด้านการนำเข้า
          ตั๋วสินค้าเข้าที่ไม่ทำทรัสต์รีซีท ตั๋วสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซีท ทรัสต์รีซีทภายใต้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก THB MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี 14.00
USD 6.00
EUR 6.50
JPY 3.75
บริการด้านการส่งออก
          รับซื้อลดตั๋วสินค้าออกที่มีระยะเวลา (Discounted Export Time Bill) USD 6.00
EUR 6.50
JPY 3.75
          รับซื้อ / รับซื้อลดตั๋วสินค้าออก THB MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี 14.00
          สินเชื่อสินค้าออก (Packing Credit) THB MLR หรือ MLR บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี 14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 53 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
          1.1 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นตามธนาคารกำหนด ค้ำประกัน
                    1.1.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50 14.00
                    1.1.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR + ไม่เกิน 3.50 14.00
          1.2 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 14.00
          1.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ค้ำประกัน
                    1.3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR - ไม่เกิน 2.50 14.00
                    1.3.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR - ไม่เกิน 2.50 14.00
2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของธนาคารออมสิน (NPA) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อธุรกิจและ SMEs กรณีเงินกู้ระยะยาว 14.00
3. สินเชื่อโครงการสินเชื่อบำรุงขวัญเพื่อธุรกิจ SMEs รายย่อย (เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่)
          3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว
                    3.1.1 ปีที่ 1 - 3 MLR - 1.00 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ + 2.00
                    3.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ + 2.00
                    3.1.3 กรณีเบิกเงินเกินบัญชี MOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ + 2.00
4. สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          4.1 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือดำรงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่นำมาเป็นหลักประกัน + เพิ่มไม่น้อยกว่า 1.00 14.00
          4.2 กรณีใช้สลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 14.00
          4.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ของเงินฝากประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + 1.50 14.00
          4.4 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ของฝากประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + 1.75 14.00
          4.5 กรณีเงินกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกัน MLR ถึง MLR - ไม่เกิน 1.50 14.00
          4.6 กรณีเงินกู้ระยะสั้นไม่มีหลักประกัน MOR ถึง MOR - ไม่เกิน 1.50 14.00
5. สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
          5.1 กรณีเงินกู้ระยะสั้น
                    5.1.1 เงินกู้เบิกเกินบัญชี ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) MOR ถึง MOR - ไม่เกิน 1.25 หรือ (2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก ประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล + ไม่น้อยกว่า 2.75 14.00
                    5.1.2 เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใข้เงิน MLR ถึง MLR - ไม่เกิน 1.375 14.00
          5.2 กรณีเงินกู้ระยะยาว ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) MLR ถึง MLR - ไม่เกิน 1.75 หรือ (2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก ประเภทประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล +ไม่น้อยกว่า 2.75 14.00
6. สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (PSA)
          6.1 ปีที่ 1 และปีที่ 2 (MLR ตามประกาศของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) MLR - 3.00 14.00
          6.2 ปีที่ 3 เป็นต้นไป (MLR ตามประกาศของธนาคารออมสิน) MLR + 1.00 14.00
          6.3 กรณีพบว่าผู้กู้รายใดมีการใช้บริการเงินกู้ตามโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยวซ้ำซ้อนกับเงินกู้ตามโครงการ SMEs Power Fast Track เพื่อ ธุรกิจท่องเที่ยวของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย และมีวงเงินกู้รวมกันเกิน 5,000,000 บาท ให้ปรับเพิ่มอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้กู้รายนั้นเป็นร้อยละ MLR + 1.00 ต่อปี (MLR ตามประกาศ ของธนาคารออมสิน) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน
7. สินเชื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
          7.1 กรณีผู้กู้เป็นสถานประกอบการ 5.00 14.00
          7.2 กรณีผู้กู้เป็นผู้ประกันตน 6.00 14.00
8. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs สำหรับเจ้าของยานยนต์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
          8.1 กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา 5.00 14.00
          8.2. กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล 4.00 14.00
9. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs Start - Up
          9.1 ปีที่ 1-2 3.99 14.00
          9.2 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
10. โครงการสินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย
          10.1 กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุนในกิจการ หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
                    10.1.1 ปีที่ 1-2 3.99 14.00
                    10.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
          10.2 กรณีธนาคารออมสินไม่ร่วมลงทุน
                    10.2.1 ปีที่ 1-2 4.99 14.00
                    10.2.2 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
11. โครงการสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร
          11.1 ปีที่1 3.99 14.00
          11.2 ปีที่ 2 4.99 14.00
          11.3 ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจและ SMEs 14.00
12. สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up
          สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up MOR โดยให้บวกหรือลบส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับการบวกหรือลบส่วนต่างตามสัญญากู้เงินระยายาวเดิม 14.00
13. สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ
          13.1 ปีที่ 1 3.50 14.00
          13.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR 14.00
14. โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า
          14.1 กรณีให้สินเชื่อก่อนส่งมอบงาน (Pre-Finance) ไม่ต่ำกว่า MOR +3.00 14.00
          14.2 กรณีให้สินเชื่อหลังส่งมอบงาน (Post-Finance)
                    14.2.1 ปีที่ 1 4.99 14.00
                    14.2.2 ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ไม่ต่ำกว่า MOR +1.00 14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 60 เป็นต้นไป