ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

บริการเช่าตู้นิรภัย

บริการเช่าตู้นิรภัย
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่เช่าตู้นิรภัย โดยมีเงินประกันคงเหลือตลอดระยะเวลาการเช่าตู้นิรภัยตามที่ประกาศธนาคารกำหนด  
 • เอกสารแสดงตน
 • สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นหรือหมวก จำนวน 2 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถ่าย
 • ค่าเช่าตู้นิรภัยในปีแรกเรียกเก็บเป็นเงินสด ณ วันทำสัญญาเช่าล่วงหน้า 1 ปี และสำหรับการชำระค่าเช่าตู้นิรภัยในปีต่อๆ ไป ชำระด้วยเงินสดหรือโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
ขนาด สูงxกว้างxลึก (นิ้ว) ความจุ (ลบ.นิ้ว) ค่าเช่า
สาขาทั่วไป
ค่าเช่าสาขาในห้าง /ศูนย์บริการฯ
เล็ก
(S)
(3x10x20),(3x10x23),
(4x5x23)
น้อยกว่า 700 1,000 บาท 5,000 บาท
กลาง
(M)
(4x8x23), (4x12x19),
(5x10x20), (5x10x23),
(8x5x23)
ตั้งแต่ 700
แต่ไม่ถึง 1,200
1,600 บาท 8,000 บาท
ใหญ่
(L1)
(8x8x23), (8x12x19) ตั้งแต่ 1,200
แต่ไม่ถึง 2,000
2,000 บาท 12,000 บาท
ใหญ่
(L2)
(10x10x20), (10x10x23) ตั้งแต่ 2,000
แต่ไม่ถึง 2,500
2,500 บาท 15,000 บาท
ใหญ่พิเศษ
(XL1)
(8x16x23), (12x12x19) ตั้งแต่ 2,500
แต่ไม่ถึง 3,000
3,500 บาท 17,000 บาท
ใหญ่พิเศษ
(XL2)
(16x16x23) ตั้งแต่ 3,000 4,500 บาท 20,000 บาท

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้เช่าตู้นิรภัย (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป)
 • 3,500 บาท/ตู้ เรียกเก็บ ณ วันที่ทำสัญญาเช่าตู้นิรภัย
 • สาขาทั่วไป ตู้ละ 10,000 บาท
 • สาขาในห้างและศูนย์บริการฯ  ตู้ละ 20,000 บาท
 • ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
 • กรณีลูกกุญแจหาย
จำนวนลูกกุญแจที่หาย (ดอก) ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนลูกกุญแจใหม่ (บาท/ตู้)
1 3,500
2 4,500

 
 • ตู้ละ 5,000 บาท เรียกเก็บ ณ วันที่ทำสัญญาเช่าตู้นิรภัย (สำหรับลูกค้ารายใหม่ ที่ทำสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 ก.ย. 62 เป็นต้นไป) 
สาขาทั่วไปที่เปิดให้บริการ 46 สาขา
 • กลางเวียง
 • แกลง
 • คลองสวนพลู
 • ชัยสมรภูมิ
 • เชียงใหม่
 • ตลาดหัวอิฐ
 • ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • ถนนราษฏร์อุทิศ
 • ท่าบ่อ
 • นครปฐม
 • นครพนม
 • นครราชสีมา
 • นนทบุรี
 • นวนคร
 • น่าน
 • บงคำ
 • บางคล้า
 • บ้านโป่ง
 • บุรีรัมย์
 • ปราสาท
 • ปัตตานี    
 • พร้อมพงษ์
 • พังงา
 • เพชรบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • มหาดไทย
 • มุกดาหาร
 • แม่ฮ่องสอน
 • ระนอง
 • ราชบุรี
 • ลำพูน
 • เลย
 • สตูล
 • สบตุ๋ย
 • สมุทรสงคราม
 • สมุทรสาคร
 • สวรรค์วิถี
 • สํานักพหลโยธิน
 • สุโขทัย
 • สุพรรณบุรี
 • สุไหงโก-ลก
 • หนองคาย
 • อุบลราชธานี
 • หนองมน
 • ปราจีนบุรี
 • หาดใหญ่
สาขาในห้าง/ศูนย์บริการฯ ที่เปิดให้บริการ
 • ไอคอนสยาม
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง กำหนดธนาคารออมสินสาขาที่ให้บริการเช่าตู้นิรภัย (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป)