ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

กองทุนการออมแห่งชาติ

เกษียณสุขใจมีเงินใช้ กับ กอช.

เมื่อท่านสะสมเงินจนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ตามเงื่อนไขของ กอช.
กอช.จะจ่ายบำนาญให้ท่านเดือนละเท่าๆกัน

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 15 - 60 ปี
 • ไม่อยู่ในกองทุนตามกฏหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจาก
  รัฐหรือนายจ้าง
 • ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน
 • 15-30 ปี รัฐสมทบร้อยละ 50 ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี
 • 30-50 ปี รัฐสมทบร้อยละ 80 ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี
 • 50 ปีขึ้นไป รัฐสมทบร้อยละ 100 ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี
 • การส่งเงินสะสมขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 50 บาท
 • แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์