บริการทางการเงิน

การให้บริการ GSB PromptPay (พร้อมเพย์)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บริการโอนเงินพร้อมเพย์  (PromptPay for Single Credit Transfer)  ระหว่างบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางบริการ  ดังนี้

     (1) Mobile Banking (MyMo)
     (2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking)
- ยกเว้นให้
- ยกเว้นให้
    (3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  
          (3.1) ไม่เกิน 5,000 บาท - ยกเว้นให้
          (3.2) เกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท - รายการละ 2 บาท
           (3.3) เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท - รายการละ 5 บาท
           (3.4) เกินกว่า 100,000 บาท - รายการละ 10 บาท
2. บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (PromptPay Electronic Bill Payment) ผ่านช่องทางบริการดังนี้
(1) Mobile Banking (MyMo)
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) 
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)- ยกเว้นให้
- ยกเว้นให้

รายการละ 5 บาท
3. บริการเตือนเพื่อจ่าย (Pay Alert) โดยการรับชำระค่าสินค้าและบริการ/โอนเงิน ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo)  
3.1 ผ่านบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Credit Transfer) - ยกเว้นให้
3.2 ผ่านบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay Electric Bill Payment) - ยกเว้นให้
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป