ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
2.8.1 รับชำระผ่านเคาน์เตอร์  
(1) การรับชำระค่าบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (เงินทุนหมุนเวียนฯ ศภ.1-11 กสอ. และเงินทุนหมุนเวียนฯ สพค. กสอ.) การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนอาชีวศึกษา (ฌ.พ.อ.) การไฟฟ้านครหลวง ยุติธรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ การประปานครหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทียูโดมเรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนบ้านค่าย วิทยาลัยการอาชีพเถิน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนกวดวิชาธนพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนเซนต์แมรี่ โรงเรียนเอกอโยธยา โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนแม่เมาะวิทยา บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ท นครศรีธรรมราช โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมสาธารณสุข แห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนกวดวิชาวีมี โรงเรียนสอนภาษาบ้านพี่หนึ่ง ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตรัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) บริษัทปฐพีสยาม จำกัด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี บริษัท สยามธนภัทรลีสซิ่ง จำกัด บริษัท นครหลวง ลิสซิ่ง จำกัด วิทยาลัยทองสุข โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โรงเรียนวัชรวิทยา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โรงเรียนคลองลานวิทยา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคและวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เทศบาลตำบลนากลาง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (ค่าสมัครสอบนักศึกษา มรภ.อบ.) วิทยาลัยชุมชนพังงา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม บรรษัทตลาดรองสินเชื่อพิทยาคม และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท จำกัด (มหาชน) โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์อรภัย โรงเรียนเมืองหลังสวน โรงเรียนราชานุบาลและโรงเรียนสวีวิทยา
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(2) การรับชำระค่าบริการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารของรัฐ โครงการความร่วมมือ การรับชำระเงินระหว่างธนาคารในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(3) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

(5) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โรงเรียนท่าอิฐศึกษา บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด และบริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่งอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด สหกรณ์บริการ จักรเพชร จำกัด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร "ร้อยพฤกษา" และบริษัท ไอทีทีพี จำกัด บริษัทไทยโตโยเทค จำกัด บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล และบริษัท จักรวาล คาร์เซ็นเตอร์ (2016) จำกัด และบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(6) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สภาวิศวกร และบริษัท สินปราณีลิสซิ่ง จำกัด
- ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท
(7) การรับชำระค่าบริการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด
- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(8) การรับชำระค่าบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
- เขตจังหวัดขอนแก่น รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(9) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ชูเกียรติมอเตอร์ (1996) จำกัด
- เขตจังหวัดสงขลา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(10) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
- เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(11) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทลัย สุราษฎร์ธานี
- เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(12) การรับชำระค่าบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(13) การรับชำระค่าบริการของบริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด
- เขตจังหวัดลพบุรี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(14) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ที เค ซี
- เขตจังหวัดกำแพงเพชร รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(15) การรับชำระค่าบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสหชัยราษี และบริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด
- เขตจังหวัดศรีสะเกษ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(16) การรับชำระค่าบริการของบริษัท สมานมิตร รุ่งเรือง จำกัด บริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (เวียงสระ) จำกัด และบริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (บ้านนาสาร) จำกัด
- เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(17) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง จำกัด
- เขตจังหวัดปัตตานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(18) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท วชิรมอเตอร์ไบค์ จำกัด ต.อุดมทรัพย์ มอเตอร์คาร์ และบริษัท มิตรประชามอเตอร์ จำกัด
- เขตจังหวัดพิษณุโลก รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(19) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ธนะภูมิกลการ จำกัด
เขตจังหวัดชัยภูมิ  รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(20) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ทีเคเอส คอนโดมิเนียม จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะพืชผลลิสซิ่ง และบริษัท เค.เอส.เอ็ม. บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด
- เขตจังหวัดขอนแก่น รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(21) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด และบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
- เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(22) การรับชำระค่าบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์ มอเตอร์
- เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(23) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ดุสิตออโต้เซลล์ จำกัด และบริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง กระบี่ จำกัด
- เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(24) การรับชำระค่าบริการของบริษัท เอ.พ.พี. โปรคเกอร์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด
- เขตจังหวัดกำแพงเพชร รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(25) การรับชำระค่าบริการของบริษัท เอส-สปีด ลิสซิ่ง จำกัด
- เขตจังหวัดนครสวรรค์ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(26) การรับชำระค่าบริการของบริษัท เมืองเลย ลิสซิ่ง จำกัด  
(27) การรับชำระค่าบริการตาม (3) (5) (6) และ (7) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
- การรับชำระค่าบริการตาม (8) และ (20) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดขอนแก่น
- การรับชำระค่าบริการตาม (9) และ (24) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดสงขลา
- การรับชำระค่าบริการตาม (10) และ (23) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดกระบี่
- การรับชำระค่าบริการตาม (11) และ (16) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- การรับชำระค่าบริการตาม (12) และ (21) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดเชียงใหม่
- การรับชำระค่าบริการตาม (13) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดลพบุรี
- การรับชำระค่าบริการตาม (14) สำหรับสาขานอกเขตกำแพงเพชร
- การรับชำระค่าบริการตาม (15) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดศรีสะเกษ
- การรับชำระค่าบริการตาม (17) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดปัตตานี
- การรับชำระค่าบริการตาม (18) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดพิษณุโลก
- การรับชำระค่าบริการตาม (19) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดชัยภูมิ
- การรับชำระค่าบริการตาม (22) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
- การรับชำระค่าบริการตาม (25) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดนครสวรรค์
- การรับชำระค่าบริการตาม (26) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดเลย
แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
- ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(28) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(29) การรับชำระค่าบริการตาม (28) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 400,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
- ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 400,000 บาท
แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(30) การรับชำระค่าบริการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(31) การรับชำระค่าบริการตาม (30) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
- ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 100 บาท
(32) การรับชำระเงินงวดเช่าซื้ออิสลาม และการรับชำระภาษี ของกรมสรรพากร และการรับชำระค่าบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การรับชำระภาษีของกรมสรรพสามิต และการรับชำระค่าธรรมเนียมกฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท
(33) การรับชำระค่าบริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(34) การรับชำระค่าบริการตาม (33) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
- ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน
50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 100 บาท
(35) การรับชำระค่าบริการของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน)
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(36) การรับชำระค่าบริการตาม (35) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 100,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
- ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(37) การให้บริการรับฝากเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
     (37.1) การรับชำระค่าบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการรับชำระค่าบริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว - ฉบับละ 150 บาท
   (37.2) การรับชำระบริการรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนรับรองสำเนางบการเงิน รับรองสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรับรองสำเนาทะเบียนสมาชิกของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคม หอการค้า และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว - แผ่นที่ 1-5 คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ตั้งแต่แผ่นที่ 6 เป็นต้นไปคิดค่าธรรมเนียมแผ่นละ 20 บาท
(38) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรสกรุ๊ป จำกัด จำนวนเงินรับชำระสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ
 
        (38.1) ตั้งแต่ 1 - 100,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
        (38.2) มากกว่า 100,000 - 200,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท
        (38.3) มากกว่า 200,000 - 300,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 30 บาท
        (38.4) มากกว่า 300,000 - 400,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 40 บาท
        (38.5) มากกว่า 400,000 - 500,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 50 บาท
(39) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด - ทั่วประเทศ รายการละ 12 บาาท
2.8.2 การรับชำระผ่านเครื่อง ATM โดยใช้บัตร ATM หรือบัตรออมสิน วีซ่า อิเลคตรอน หรือบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน ชำระได้ไม่เกินวันละ 100,000 บาท
       รับชำระค่าบริการของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (เงินทุนหมุนเวียนฯ ศภ.1-11 กสอ. และเงินทุนหมุนเวียนฯ สพค. กสอ.) บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลิสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การรับชำระภาษีของกรมสรรพากร บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด การประปานครหลวง บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด บริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท สินปราณีลิสซิ่ง จำกัด การไฟฟ้านครหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เอ.พี.พี. โปรคเกอร์ เซอร์วิส จำกัด การรับชำระภาษีของกรมสรรพสามิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- ทั่วประเทศรายการละ 10 บาท
2.8.3. การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking)

    (1) การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการออมสิน Internet Banking)
   
     (2) การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนิติบุคคล ( GSB Corporate  Internet Banking)
 
- อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง ระหว่างะนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
   2.8.4. การให้บริการ Mobile Banking (MyMo) - อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง ระหว่างะนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้น
1. การรับชำระค่าบริการตามข้อ 2.8.1(1) ให้มีผลบังคับ ดังนี้
   1.1 โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์อรภัย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
   1.2 โรงเรียนเมืองหลังสวน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
   1.3 โรงเรียนราชานุบาล ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
   1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

 
2. การรับชำระค่าบริการของบริษัท เมืองเลย ลิสซิ่ง แคปปิตอล จำกัด ตามข้อ 2.8.1(26) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นต้น


ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562