ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

ผู้ฝากขอถอน เงินและขอรับเช็คแคชเชียร์สออเดอร์

ผู้ฝากขอถอน เงินและขอรับเช็คแคชเชียร์สออเดอร์ หรือขอรับเป็นเช็คของธนาคารออมสิน หรือของธนาคารอื่นที่ธนาคารออมสินเป็นผู้สั่งจ่ายหรือการนำเงินสดมาแลกเช็ค ดังกล่าว

 

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป - ฉบับละ 20 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ - ฉบับละ 20 บาท
3. ส่วนราชการ - ยกเว้นให้
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป