ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

ซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ - 250 บาทต่อรายการ
 
หมายเหตุ
ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป