ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

ค่าส่วนลดการรับจ่ายและโอนเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชี อรจ. - หมื่นบาทแรก 8 บาท ต่อรายการ หมื่นบาทต่อไป หมื่นละ 4 บาท เศษของหมื่นนับเป็นหนึ่งหมื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 800 บาท ต่อรายการ
2. บัญชีกลาง - หมื่นบาทแรก 10 บาท ต่อรายการ หมื่นบาทต่อไป หมื่นละ 5 บาท เศษของหมื่นนับเป็นหนึ่งหมื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ
3. บัญชีส่วนราชการตาม 1. - ยกเว้นให้
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป