ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ (กรณีธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ)  
(1) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล
 
1. วงเงินขอกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
- รายละ 2,000 บาท
2. วงเงินขอกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
- รายละ 2,800 บาท
3. วงเงินขอกู้เกิน 3,000,000 บาท
- รายละ 3,700 บาท
(2) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อธุรกิจ
- ร้อยละ 0.25 ของวงเงินขอกู้หรือวงเงิน
ขอกู้เพิ่ม ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(3) ค่าตรวจสอบสภาพที่ดินและหรืออาคาร เฉพาะกรณีที่บริษัทประเมินเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์
- ครั้งละ 800 บาท
(4) ค่าตรวจสอบผลการปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
- ครั้งละ 800 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป