ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้สินเชื่อ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อเคหะและสินเชื่อบุคคล  
(1) การให้บริการสินเชื่อ
 
ก. วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
- รายละ 500 บาท
ข. วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 2,000,000 บาท
- รายละ 1,000 บาท
ค. วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท
- รายละ 2,000 บาท
ง. วงเงินกู้ตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป
- ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้
(2) กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
- รายละ 1,000 บาท
(3) กรณีการไถ่ถอนจำนอง การปลอดจำนอง หรือจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีพนักงานต้องไปกับลูกค้าที่สำนักงานที่ดิน
- ครั้งละ 1,000 บาท
(4) กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือการไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Pre-payment)
 
ก. สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะทั่วไป ยกเว้นสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน
- ร้อยละ 3.00 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
ข. สำหรับลูกหนี้สินเชื่อเคหะเดิมที่ดี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน
- ร้อยละ 3.00 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
(5) การให้บริการสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (กรณีทำสัญญากู้ใหม่และทบทวนการต่ออายุวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี)
 
ก. วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
- 100 บาทต่อสัญญา
ข. วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท
- 150 บาทต่อสัญญา
ค. วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 5,000,000 บาท
- 200 บาทต่อสัญญา
ง. วงเงินกู้ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท
- 500 บาทต่อสัญญา
จ. วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000,001 บาทขึ้นไป
- 1,000 บาทต่อสัญญา
 
 
(6) การให้บริการสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
 
6.1 การให้บริการสินเชื่อ
- ครั้งละ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ตามสัญญา
6.2 กรณีทบทวนการต่ออายุเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
 
ก. วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
- 500 บาทต่อสัญญา
ข. วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 2,000,000 บาท
- 1,000 บาทต่อสัญญา
ค. วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท
- 2,000 บาทต่อสัญญา
ง. วงเงินกู้ตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
2. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อธุรกิจ  
(1) การให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียม วิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) ทุกประเภทวงเงิน
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
การต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการทบทวนวงเงิน หรือการต่อสัญญาของวงเงินกู้ระยะสั้น (เงินกู้ตั๋วสัญญา ใช้เงิน : P/N, ตั๋วแลกเงิน : B/E หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD)
- ยกเว้นให้
(2) กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
- รายละ 1,000 บาท
(3) กรณีผู้กู้ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดอายุตามสัญญา
    (3.1) ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาวกรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการที่สถาบันการเงินอื่นเท่านั้น (ตลอดอายุสัญญากู้เงิน) 

    (3.2) ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว กรณีสินเชื่อที่ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) Portfolio Guarantee Scheme 6 ปรับปรุงใหม่ ค้ำประกัน ที่ชำระเงินกู้เสร็จสิ้นก่อนครบระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้เงินในทุกกรณี- ร้อยละ 3.00 ของจำนวนเงินกู้คงเหลือ


- ร้อยละ 3.00 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา


 
 (4) ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงิน (Commitment Fee)
    (4.1) กรณีผู้กู้ใช้วงเงินหมุนเวียนเฉลี่ย (Utilize) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ สำหรับเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน : P/N หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD เฉพาะกรณีที่ใช้ บสย. Portfolio Guarantee Scheme 6 ปรับปรุงใหม่ ค้ำประกัน 

   (4.2) กรณีอนุมัติสินเชื่อและลูกค้าไม่จัดทำนิติกรรมสัญญา


- ร้อยละ 1.00 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของวงเงินเสนอขออนุมัติสินเชื่อ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือแสดงข้อมูลทางการเงินด้านสินเชื่อ  
(1) หนังสือรับรองสินเชื่อตามความเป็นจริง
- ฉบับละ 300 บาท
(2) หนังสือรับรองสินเชื่อแบบมีเงื่อนไข
- ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท ต่อฉบับ
(3) หนังสือรับรองสินเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไข
- ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ แต่ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อฉบับ
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองภาระสินเชื่อ  
    4.1 หนังสือรับรองสินเชื่อสำหรับผู้ให้หลักประกันตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจเฉพาะที่ยื่นขอครั้งแรก หรือขออีกครั้ง เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอครั้งก่อน
- ยกเว้นให้
  4.2 หนังสือรับรองสินเชื่อสำหรับผู้ให้หลักประกันตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจเฉพาะที่ยื่นขอครั้งแรก หรือขออีกครั้งภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอครั้งก่อน หรือกรณีอื่นนอกจาก 4.1

- ภาษาไทย  ฉบับละ 100 บาท
- ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง  
(1) ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)
- ร้อยละ 0.50 ของวงเงินรวมที่อนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมนิติกรรม
- รายละ 2,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน
(3) ค่าธรรมเนียมบริการ
- ร้อยละ 0.15 ของมูลหนี้ที่นำมาโอนสิทธิ หรือคิดเป็นจำนวนเงินแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง และไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
(4) กรณีเก็บเงินไม่ตรงกำหนด
- คิดเบี้ยปรับเพิ่มอีกร้อยละ 5 ต่อปี ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า ผ่อนผันไม่เกิน 10 วัน หากพ้นกำหนดผ่อนผันจะคิดตั้งแต่วันผิดนัด
6. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ "โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า"  
(1) ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมนิติกรรม
- รายละ 2,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน
(3) ค่าธรรมเนียมบริการ
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.15 ของเงินเบิกล่วงหน้า และไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท หรือคิดแบบเหมาจ่าย ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee) กรณีลูกค้าใช้วงเงินเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้
- ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้
7. การให้บริการสินเชื่อที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1) การให้บริการสินเชื่อ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) ทุกประเภทวงเงิน
คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0
การต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการทบทวนวงเงิน หรือการต่อสัญญาของวงเงินกู้ระยะสั้น (เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน : P/N ตั๋วแลกเงิน : B/E หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD)
 
(2) กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0
(3) กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น
 
     (3.1) กรณีผู้กู้ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดอายุตามสัญญา (ตลอดอายุสัญญากู้เงิน) เฉพาะประเภทวงเงินกู้ระยะยาวกรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการที่สถาบันการเงินอื่นเท่านั้น
คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0
     (3.2) กรณีผู้กู้ชำระตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนด(Prepayment Fee)
ร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ
(4) ค่าตรวจสภาพที่ดิน และ/หรืออาคาร เฉพาะกรณีที่บริษัทประเมินเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์
คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0
(5) ค่าตรวจสอบผลการปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0
8. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท ดังนี้  
(1) การให้บริการสินเชื่อ
     1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

- 250 บาทต่อสัญญา
     1.2 วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท
- 500 บาทต่อสัญญา
     ค. วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 200,000 บาท
- 1,000 บาทต่อสัญญา
ทั้งนี้ ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของธนาคารได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 
(2) ค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนครบ 3 ปี

ทั้งนี้ยกเว้นกรณีกำหนดอายุสัญญา ไม่เกิน 3 ปี หรือชำระตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา
- ร้อยละ 2.00  ของวงเงินกู้ตามสัญญา
9. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  
         (1) การให้บริการสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน) - ยกเว้นให้
         (2) การให้บริการสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ PSA)  
          (2.1) การให้บริการสินเชื่อ
          (2.2) ค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนครบ 3 ปี
- ยกเว้นให้
- ร้อยละ 2 ของวงเงินกู้
         (3) การให้บริการสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ) - 100 บาทต่อสัญญา
10. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อธุรกิจห้องแถวทุกประเภท ดังนี้  
      1 การให้บริการสินเชื่อ
              (1.1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน


              (1.2) กรณีใช้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือหลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดเป็นหลักประกัน

              (1.3) กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน

              (1.4) กรณีใช้หลักประกัน (1.1) ร่วมกับหลักประกันอื่น

             (1.5) กรณีใช้หลักประกัน (1.2) ร่วมกับหลักประกัน(1.3)
        
    2. การให้บริการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

     
    3. การให้บริการสินเชื่อ Street Food

 

- ร้อยละ 1.00  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

- ร้อยละ 0.50  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท- ร้อยละ 0.25  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท


- ร้อยละ 1.00  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท


- ร้อยละ 0.50  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

- ร้อยละ 1.00  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 300 บาท


- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
11. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (GSB Homestay) - ร้อยละ 0.25  ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 500 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป