ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธี Direct Credit


ประเภทบริการ
อัตราค่าธรรมเนียม
1. การโอนเงินเดือนฝากเข้าบัญชี  
(1) ส่วนราชการ
- รายการละ 5 บาท
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
- รายการละ 10 บาท
2. การโอนเงินอื่นใดนอกเหนือจาก 1. ผ่านธนาคารออมสิน  
(1) ส่วนราชการ
- รายการละ 10 บาท
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
- รายการละ 20 บาท
3. การโอนเงินนอกเหนือจาก 1. และ 2.  
(1) สำนักงานประกันสังคม
- ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท
(2) การยางแห่งประเทศไทย
- ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(3) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(5) การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(6) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(7) สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(8) กระทรวงคมนาคม
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(9) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
4. การโอนเงินนอกเหนือจากข้อ 3. ผ่านฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ - เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
หมายเหตุ
- การโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธี Direct Credit ของสำนักงานประกันสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน  2561