บริการทางการเงิน

การให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Counter ORFT Service)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท - รายการละ 50 บาท
2. จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท - รายการละ 60 บาท
3. จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท - รายการละ 70 บาท
4. จำนวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท - รายการละ 80 บาท
5. จำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท - รายการละ 90 บาท
6. จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท - รายการละ 100 บาท
7. จำนวนเงินมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท - รายการละ 110 บาท
8. จำนวนเงินมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท - รายการละ 120 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป