ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต

การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม (บาท)
ธนาคารออมสิน (ต้นทาง) ธนาคารผู้รับโอน (ปลายทาง) ธนาคารออมสิน (ต้นทาง) ธนาคารผู้รับโอน (ปลายทาง)
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 150 100
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล ต่างจังหวัด 150 100 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด*
ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 150 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด* 100
ต่างจังหวัด ต่างจังหวัด 150 100 + ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด*
 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างจังหวัดของธนาคารออมสิน คิดในอัตรา 1 บาท ต่อยอดโอนเงิน 1,000 บาท เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัดสูงสุด  ไม่เกิน 750 บาทต่อรายการ