ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้า  
(1) กรณีโอนขาเข้ารายการเดียว และให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินรายเดียว - ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอนแปลงค่าเป็นเงินบาท ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
(2) กรณีโอนเงินขาเข้ารายการเดียว และให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินหลายราย (เฉพาะที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) - 30 บาทต่อบัญชี
2. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก  
(1) กรณีผู้รับเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Beneficiary)
- 400 บาทต่อรายการ
(2) กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Our)
- 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศอีก 750 บาท รวมเป็น 1,150 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น คิดค่าธรรมเนียม 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศอีกร้อยละ 0.05 ของจำนวนเงินที่โอนต่อรายการขั้นต่ำ 1,600 บาท รวมเป็น 2,000 บาทต่อรายการหรือมากกว่าตามที่เรียกเก็บจริง
(3) กรณีผู้โอนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ โดยรับประกันว่าธนาคารผู้รับเงินได้รับเงินเต็มจำนวน (Charge Our - Full Value Transfer) เฉพาะสกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริการ ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร - 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศแยกตามสกุลเงิน ดังนี้

* สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 1,100 บาท รวมเป็น 1,500 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 1,300 บาท รวมเป็น 1,700 บาทต่อรายการ
3. การติดตามและตรวจสอบการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Investigation) - 400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ

* สกุลเงินเยน ญี่ปุ่น 1,100 บาทต่อรายการ
4. การยกเลิกคำสั่งโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Cancellation) - 400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร และฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ 800 บาทต่อการ

* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ

* สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น 1,600 บาทต่อรายการ
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Amendment) - 400 บาทต่อรายการ ยกเว้น สกุลเงินดังนี้
* สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร และฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ 800 บาทต่อการ

* สกุลเงิน ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนาสวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ 1,000 บาทต่อรายการ


* สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น 1,600 บาทต่อรายการ
6. การค้นหาเอกสารย้อนหลัง ดังนี้  
(1) อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน
- ยกเว้นให้
(2) อายุของเอกสารเกิน 6 เดือนขึ้นไป
- 100 บาทต่อฉบับ (สูงสุดไม่เกิน 500 บาท กรณีค้นหาเอกสารหลายฉบับ แต่ไม่เกิน 10 ฉบับ)
7. การส่งคืนเงินโอนของเงินต่างตราประเทศขาเข้า  
(1) กรณีแปลงค่าเงินโอนเป็นเงินบาท และนำเข้าบัญชีลูกค้าแล้ว - 1,000 บาทต่อรายการ (หักจากยอดเงินโอน)
(2) กรณียังมิได้แปลงค่าเงินโอนเป็นเงินบาท - 25 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าต่อรายการ (หักจากยอดเงินโอน) สกุลเงินอื่นตามอัตราตลาด
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป