ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการต่างๆ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1.ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน (Merchant Discount Rate : MDR) - อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารกับร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
2.ค่าธรรมเนียมการให้บริการร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามประเภทการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ดังนี้  
      2.1 แบบติดตั้งประจำใช้ระบบสายโทรศัพท์/LAN/Internet ยอดขายต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน - เครื่องละ 500 บาทต่อเดือน
      2.2 แบบติดตั้งประจำใช้ระบบ GPRS (SIM CARD)
ยอดขายต่ำกว่า 2000,000 บาทต่อเดือน
- เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน
      2.3 แบบเคลื่อนที่ใช้ระบบ GPRS (SIM CARD) ยอดขายต่ำกว่า 300,000 บาทต่อเดือน - เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน
3. ร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ตามข้อ2. มียอดขายต่อเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด - ยกเว้นให้
4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับอุปกรณ์เครื่องรับบัตร (mPOS) - เครื่องละ 2,500 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย (SIM Card) - เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 150 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป