ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการแก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. พิมพ์ใบแจ้งยอด (Statement) - 10 บาทต่อรายการ
2. จ่ายเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพ (โอนเงิน)  
     (1) ธนาคารเดียวกัน - 5 บาทต่อรายการ
     (2) ต่างธนาคาร - 10 บาทต่อรายการ
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป