ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. เช็คนอกเขตศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี หรือเช็คในเขตสำนักหักบัญชี แต่อยู่ต่างอำเภอ ไม่ว่าจะเรียกเก็บได้หรือไม่  
(1) ผู้ฝากทั่วไป
- ยกเว้นให้
(2) องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ วัด และมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว
- ยกเว้นให้
(3) ส่วนราชการ
- ยกเว้นให้
2. เช็คต่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียกเก็บได้หรือไม่ - ฉบับละ 100 บาท กรณีเรียกเก็บได้ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากต่างสาขาตามข้อ การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน
3. เช็คเงินโอนจากต่างประเทศ  
(1) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีได้
- เก็บค่าธรรมเนียมการฝากต่างสาขาตามข้อ การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน
(2) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้
- รายการละ 20 บาท
4. การถอนเช็คธนาคารออมสินต่างสาขา โดยขอรับเป็นเงินสด และ/หรือฝากเข้าบัญชี  
(1) เช็คผู้ฝาก ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
 
- ถอนเพื่อรับเงินสด (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน)
- ยกเว้นใ
- ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
- ยกเว้นให้
(2) เช็คผู้ฝาก ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
 
- ถอนเพื่อรับเงินสดหรือฝากเข้าบัญชี (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน)
- ยกเว้นให้
(3) เช็ค CO. ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
 
- ถอนเพื่อรับเงินสดหรือขีดคร่อม & CO.(วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน)
- ยกเว้นให้
- ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
- ยกเว้นให้
(4) เช็ค CO. ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
 
- ถอนเพื่อรับเงินสด (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน)
- ยกเว้นให้
- ถอนเงินเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
- ยกเว้นให้
5. การคืนเช็ค เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้  
(1) เงินในบัญชีไม่พอจ่าย
- ร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 200 บาท
(2) สั่งจ่ายจากจำนวนที่มีตราสารรอเรียกเก็บเงินอยู่ โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย
- ร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 200 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป