ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการสลาก

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสำหรับการออกรางวัลแต่ละครั้ง - ยกเว้นให้
2. การออกใบแทนสลาก ในกรณีชำรุดหรือสูญหาย - ฉบับละ 30 บาท
3. การออกบัตร สส.2 ข ใหม่ ในกรณีชำรุดหรือสูญหาย - ฉบับละ 20 บาท
4. การตัดตอนสลาก - ฉบับละ 30 บาท
5. การโอนกรรมสิทธิ์สลาก  
(1) การโอนกรรมสิทธิ์สลากต่างสาขา
- ฉบับละ 30 บาท
(2) การโอนกรรมสิทธิ์สลากภายในสาขาเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(3) การโอนสาขาติดต่อ
- ยกเว้นให้
6. การฝากสลากประเภทพิมพ์มูลค่าบนใบสลาก  
(1) ฉบับละ 1,000 บาท
- ฉบับละ 20 บาท
(2) ฉบับละ 10,000 บาท
- ฉบับละ 50 บาท
(3) ฉบับละ 100,000 บาท
- ฉบับละ 50 บาท
(4) ฉบับละ 500,000 บาท
- ฉบับละ 50 บาท
7. การฝากถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน  
(1) การฝากสลาก
- ยกเว้นให้
(2) การถอนคืนกลางคัน
- หมื่นละ 10 บาท ของยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
(3) การถอนสลากครบอายุพร้อมดอกเบี้ย
- หมื่นละ 10 บาท ต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
(4) การรับเงินรางวัล
- หมื่นละ 10 บาท ต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
หากเป็นสาขาที่ใช้ระบบ ONLINE ให้เรียกเก็บค่าใช้สายระบบ ONLINE เพิ่มอีกส่วนหนึ่งสำหรับรายการแต่ละประเภท ดังนี้  
(1) การฝากสลาก
- 20 บาท ต่อทะเบียน
(2) การถอนสลากครบอายุพร้อมดอกเบี้ย และถอนคืนกลางคัน
- 20 บาท ต่อทะเบียน
(3) การรับเงินถูกเลขสลากจ่ายคืน
- 20 บาท ต่อทะเบียน
8. การฝากถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน - ยกเว้นให้
9. การถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขา ซึ่งต้องสอบถามข้อมูลสลากจากสาขาถือทะเบียน โดยการใช้  
(1) โทรศัพท์
- ครั้งละ 10 บาท
(2) โทรสาร หรือวิทยุสื่อสาร
- ครั้งละ 20 บาท
(3) โทรศัพท์ทางไกล
- ตามที่จ่ายจริง
10. การรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านระบบ Internet  
(1) การสมัครใช้บริการ (แรกเข้า)
- รายละ 100 บาท
(2) การจัดส่งสลาก
- ครั้งละ 20 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป