ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก Direct Debit

การให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก Direct Debit โดยคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ
 

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
(1) สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่ (ประเทศไทย) - ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท
(2) สำนักงานประกันสังคม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักการประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช - ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(3) เทศบาลนครปฐม และห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม - ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) กรมการขนส่งทางบก - ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท
(5) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(6) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(7) ศูนย์คุมอง จังหวัดราชบุรี - เขตจังหวัดราชบุรี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(8) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ครูสุรินทร์ - เขตจังหวัดสุรินทร์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(9) ตลาดต้นพยอม 2 (เวียงพิงค์) และตลาดสุเทพ (ต้นพยอม) - เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(10) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
หมายเหตุ
- เทศบาลนครปฐม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป