ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการพันธบัตรออมสิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การดำเนินการออกใบแทนพันธบัตรออมสินในกรณีชำรุดหรือสูญหาย - ฉบับละ 50 บาท
2. การขอแยกหน่วยพันธบัตรออมสิน - ฉบับละ 50 บาท
3. การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมสิน - ฉบับละ 50 บาท
4. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรออมสิน - ฉบับละ 50 บาท
5. การถอนเงินคืนก่อนครบกำหนด - ฉบับละ 20 บาท
6. การโอนเงินพันธบัตรออมสินเข้าบัญชีเงินฝาก  
(1) เงินต้นพันธบัตรออมสิน
- รายการละ 10 บาท
(2) ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิน
- รายการละ 10 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป