บริการทางการเงิน

การให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์

การให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง "บัตรอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า บัตรออมสิน ATM บัตรออมสิน ATM พอเพียง บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) GSB GEN CARD บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ธนาคารออกใช้ และการให้บริการทำธุรกรรมที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน

 

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
(1) กรณีทำบัตรใหม่
 
(1.1) บัตรออมสิน ATM พอเพียง
- ครั้งละ 20 บาท
(1.2) บัตรออมสิน ATM บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน เดบิต มาสเตอร์การ์ด
- ครั้งละ 100 บาท
(1.3) บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์
- ครั้งละ 100 บาท
(1.4) บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์
- ครั้งละ 100 บาท
(1.5) GSB GEN CARD
- ครั้งละ 250 บาท
          (1.6) GSB GEN CARD Limited - ครั้งละ 750 บาท
(1.7) บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์
- ครั้งละ 100 บาท
          (1.8) บัตรออมสิน เดบิต เบสิค - ยกเว้นให้
(2) กรณีทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม หรือบัตรชำรุดเสียหาย
 
(2.1) บัตรออมสิน ATM พอเพียง
- ครั้งละ 20 บาท
(2.2) บัตรออมสิน ATM บัตรลดหนี้ วินัยดี 
มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่าเดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน เดบิต มาสเตอร์การ์ด
- ครั้ง 100 บาท
(2.3) บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์
- ครั้ง 100 บาท
(2.4) บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์
- ครั้ง 100 บาท
(2.5) GSB GEN CARD
ครั้งละ 250 บาท
          (2.6) GSB GEN CARD Limited ครั้งละ 250 บาท
(2.7) บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์
ครั้งละ 100 บาท
          (2.8) บัตรออมสิน เดบิต เบสิค ครั้งละ 100 บาท
2. ค่าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ รายปี  
(1) บัตรออมสิน ATM พอเพียง
- ปีละ 20 บาท
(2) บัตรออมสิน ATM บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์
- ปีละ 200 บาท
(3) บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์
- ปีละ 999 บาท
(4) บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์
- ปีละ 599 บาท
(5) GSB GEN CARD
- ปีละ 250 บาท
      (6) GSB GEN CARD Limited - ปีละ 250 บาท
 (7) บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์
- ปีละ 400 บาท
      (8) บัตรออมสิน เดบิต เบสิค - ยกเว้นให้
3. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่ใช้งานร่วมกับบัญชีเงินฝากของสาขาในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือเป็นเขตจังหวัดเดียวกัน
(1) ถอนเงินหรือโอนเงินภายในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งละ 15 บาท
(3) โอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้
ครั้งต่อไป คิดครั้งละ 15 บาท
(4) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(5) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดอยู่นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้
ครั้งต่อไป คิดครั้งละ 15 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารอื่น โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่ใช้งานร่วมกับบัญชีเงินฝากของสาขาในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ถือเป็นเขตจังหวัดเดียวกัน
(1) ถอนเงินหรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น ในเขตจังหวัดเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินหรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่อง
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งละ 20 บาท
5. การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน
ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น
ในการถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบัตร ภายในเดือนเดียวกัน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป
- ครั้งละ 10 บาท ทั้งนี้ การทำรายการถามยอด
ก่อนแล้วจึงถอนเงินหรือโอนเงินถือเป็นการทำรายการ 2 ครั้ง
6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับโอน - ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งละ 25 บาท
มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
50,000 บาท ครั้งละ 35 บาท
7. ค่าธรรมเนียมการส่ง SMEs Alert รายการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินซึ่งผู้โอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม - ครั้งละ 3 บาท
   
8. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ GSB GEN CARD Limited บัตรออมสินเดบิต แอคซิเดนท์ บัตรออมสิน เดบิต เบสิค บัตรออมสิน เดบิต มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ
(1) การถอนเงินสด - ครั้งละ 100 บาท
(2) การถามยอด - ครั้งละ 15 บาท
9. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM) ของธนาคารออมสิน
(1) การถอนเงินสด
 
(1) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Visa Plus
- ครั้งละ 220 บาท
(2) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Union Pay
- ครั้งละ 150 บาท
(3) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Umay Plus
- ครั้งละ 13 บาท
(4) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AMERICAN EXPRESS
 
      - บัตรในประเทศ
- ครั้งละ 20 บาท
      - บัตรต่างประเทศ
- ครั้งละ 50 บาท
(5) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ใรกลุ่ม Non Bank ได้แก่ AEON
 
      - บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ออกโดยธนาคารในประเทศ
- ครั้งละ 20 บาท
      - บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ลูกค้ามีสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัท AEON
- ครั้งละ 13 บาท
(6) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์)
- ครั้งละ 9 บาท
(2) การสอบถามยอดเงินคงเหลือของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์)
- ครั้งละ 9 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป