ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการนำเงินของส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก

การให้บริการนำเงินของส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก ให้คิดค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบัญชี ดังนี้

 

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ภาษีคืน - ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
2. ดอกเบี้ยพันธบัตร - เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป