ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศโดยธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการด้านการนำเข้า (Import)  
    (1) ค่าธรรมเนียมในการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Opening Commission)
 
          (1.1) แบบเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C)
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (1.2) แบบหมุนเวียน (Revolving L/C)
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตคูณด้วยจำนวนครั้งที่หมุนเวียน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
    (2) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment Commission)
 
          (2.1) ในกรณีที่เพิ่มจำนวนเงิน และ/หรือ ต่ออายุ
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เพิ่มและ/หรือระยะเวลาที่ต่ออายุต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (2.2) ในกรณีอื่น ๆ
- 1,000 บาท ต่อฉบับ
    (3) เอกสารสินค้าเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bills under L/C)
 
          (3.1) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินตั๋วเงินที่มีระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Engagement Fee)
- ร้อยละ 2.50 ต่อปีของจำนวนเงินตามตั๋วเรียกเก็บ เมื่อมีการขอรับเอกสาร (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (3.2) ค่าธรรมเนียมจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Overdrawn Commission)
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท)
          (3.3) ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอายุ (Drawing Under Expired L/C)
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท)
          (3.4) ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee)
- USD50 (หรือเทียบเท่า)
    (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า (Shipping Guarantee Fee)
- ฉบับละ 500 บาท ต่อเดือน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน
    (5) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับสินค้าตามใบสั่งปล่อยของสายการบิน หรือใบรับสินค้าก่อนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Endorsing Delivery Order)
- 500 บาท ต่อฉบับ
    (6) ค่าธรรมเนียมในการสลักหลัง B/L เฉพาะกรณีที่ลูกค้าได้รับโดยตรงจากผู้ขาย
- 500 บาท ต่อฉบับ
    (7) ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าเข้า (Import Bills Collection)
 
          (7.1) ในกรณีธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บ
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (7.2) ในกรณีโอนไปยังธนาคารอื่นให้เรียกเก็บจากธนาคารผู้รับโอน
- ร้อยละ 0.0625 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 500 บาท)
          (7.3) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินสำหรับตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P Term (Engagement Fee)
- ร้อยละ 2.5 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (7.4) ค่าธรรมเนียมในการคืนเอกสาร (Returned Items)
- USD100 ต่อฉบับ
2. การให้บริการด้านการส่งออก (Export)  
    (1) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission)
- 800 บาท ต่อฉบับ
    (2) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Amendment Advising Commission)
- 800 บาท ต่อฉบับ
    (3) ค่าธรรมเนียมในการขอยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission)
- USD75 ต่อฉบับ
    (4) ค่าธรรมเนียมในการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Transfer Commission)
 
          (4.1) Without Substitution
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท)
          (4.2) With Substitution
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท)
    (5) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment of L/C Transfer Commission)
 
          (5.1) ในกรณีเพิ่มเงิน
 
                   - Without Substitution
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท)
                   - With Substitution
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท)
          (5.2) ในกรณีแก้ไขอื่น ๆ
- 500 บาท ต่อฉบับ
    (6) ค่าธรรมเนียมในการยืนยันเครดิต(Confirm L/C)
- ตามความเสี่ยงของธนาคารและประเทศผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
    (7) ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนการชำระเงิน (Reimbursement Fee)
- USD75 ต่อฉบับ
    (8) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับใหม่แทนฉบับเก่าที่สูญหาย (Commission on Re-Advise L/C /Amendment)
- 1,000 บาท ต่อฉบับ
    (9) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยังบุคคลที่ 3 (Assignment Fee)
 
          (9.1) ในกรณีมีคำสั่งโอนก่อนที่ธนาคารจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามเอกสารสินค้าออกที่ขอโอน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (9.2) ในกรณีมีคำสั่งโอนหลังจากที่ธนาคารได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ
- 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
    (10) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต(Negotiation Fee)
 
          (10.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์
- 1,000 บาท สำหรับใบกำกับราคาสินค้าฉบับแรกและฉบับที่สอง ใบกำกับราคาสินค้าฉบับต่อไป ฉบับละ 300 บาท
          (10.2) ในกรณีเรียกเก็บจาก Applicant
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD75)
          (10.3) กรณีเป็นตั๋ว Restrict From
 
                   - Negotiation Fee
- USD50
                   - Commission in Lieu of Exchange
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD20)
    (11) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Commission)
 
          (11.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์ (Drawer)
- 800 บาท ต่อฉบับ
          (11.2) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้ซื้อ (Drawee)
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD50)
    (12) ค่าธรรมเนียมในการขอแก้ไขการขอเรียกเก็บเงิน (Amendment of Collection Instruction Commission)
- 500 บาท ต่อฉบับ
    (13) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกไปยังบุคคลที่ 3
- 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
    (14) ค่าธรรมเนียมสำหรับเอกสารที่ไม่มีการชำระเงิน (Dishonors Bill Fee)
- 1,000 บาท ต่อฉบับ
    (15) ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเอกสารสินค้าออก (Handling Charge for Dormant Collection Bills) เกินกว่า 2 เดือน (นับจากวันที่ในใบส่งเอกสารการเรียกเก็บ (Cover Letter) หรือจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน)
- 500 บาท ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)
    (16) ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอคืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วและไม่ส่งเรียกเก็บ (Returning Documents After Checking)
 
          (16.1) เอกสารเรียกเก็บตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
- 1,000 บาท
          (16.2) ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills For Collection)
- 800 บาท
(3) บริการอื่น ๆ
 
     (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น ทางสวิฟท์
 
          (1.1) สำหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
 
                   - MT 700
- 1,000 บาท ต่อฉบับ
                   - MT 701
- 400 บาท ต่อฉบับ
          (1.2) สำหรับการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต
- 400 บาท ต่อครั้ง
          (1.3) กรณีอื่น ๆ
- 400 บาท ต่อครั้ง
     (2) ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสาร (Courier Charges)
- ขั้นต่ำ 300 บาท/เรียกเก็บตามจริง
     (3) ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange)
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
     (4) ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลัง กรณีเอกสารอายุ 3 เดือนขึ้นไป
- 500 บาท ต่อฉบับ
     (5) ค่าเบี้ยปรับ Packing Credit กรณีที่ไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศภายใต้ Packing Credit
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่ไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศให้กับธนาคาร
     (6) ค่าอากรแสตมป์/ค่าไปรษณีย์
- เรียกเก็บตามจริง
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป